CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Rabu, 8 April 2009

I'tikaf : Jalan Mencari Ketenangan Bab 2

I'TIKAF : JALAN MENCARI KETENANGAN

(BILANGAN 150 BAHAGIAN KEDUA)


Bismillah, Walhamdulillah Wassalatu Wassalamu `Ala Rasulillah, Wa'ala Aalihie Wasahbihie Waman WalaahMengikut qaul jadid pula, seorang perempuan tidak sah beri‘tikaf di masjid rumahnya (bilik khas sembahyang di dalam rumah) sebab ia bukan masjid, buktinya ialah masjid rumah tidak dilarang orang yang berjemaah duduk di dalamnya untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang di dalam masjid seperti berhenti bagi orang yang junub di dalam masjid dan sebagainya. Di samping itu isteri-isteri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam juga melakukan i‘tikaf di dalam masjid. (Tuhfah Al-Muhtaj: 3/366)

Menurut pendapat yang ashah di kalangan ulama Syafi‘eyah, (Al-Majmu‘: 6/473) seseorang yang bernazar untuk beri‘tikaf di dalam mana-mana masjid selain daripada Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi dan Masjid Al-Aqsa, maka nazar itu adalah harus bahkan dia boleh melakukannya di mana-mana masjid kecuali jika dia bernazar untuk beri‘tikaf di dalam salah sebuah daripada tiga masjid (iaitu Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi dan Masjid Al-Aqsa), maka dia wajib beri‘tikaf di dalam masjid yang ditentukan itu. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Umar Radhiallahu ‘anhu yang maksudnya :

“Sesungguhnya ‘Umar bin Al-Khattab telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, Beliau berkata: “Aku telah bernazar pada ketika zaman Jahiliyah untuk beri‘tikaf satu malam di Masjid Al-Haram?”

Baginda menjawab dan bersabda: “Laksanakanlah nazar engkau”
(Hadis riwayat Al-Bukhari)

Kesimpulannya ulama mazhab Maliki dan Syafi‘e mengharuskan i‘tikaf di mana-mana masjid, sementara ulama mazhab Hanafi dan Hanbali mensyaratkannya di masjid Jami‘.

Manakala jumhur ulama tidak mengharuskan i‘tikaf di masjid rumah (bilik khas sembahyang di dalam rumah) sedangkan ulama mazhab Hanafi pula mengharuskan demikian kepada orang perempuan. (Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu: 699-700)


3. Al-lubthu iaitu berhenti di dalam masjid. Menurut pendapat ashah ulama Syafi‘e disyaratkan tempoh berhenti itu panjang sedikit daripada masa thuma‘ninah di dalam sembahyang sama ada dalam keadaan berdiri, duduk atau sambil berjalan di ruangan masjid. Tidak memadai sekadar thuma‘ninah atau kurang daripada itu. Bahkan lama berhenti itu tidak ditentukan masanya sehinggakan berniat nazar i‘tikaf bagi tempuh sebentar atau selama satu jam, sah i‘tikaf tersebut. Menurut Imam Syafi‘e afdhal berniat i‘tikaf selama satu hari bagi mengelakkan daripada khilaf (percanggahan ulama).

Sunat berniat i‘tikaf untuk mendapatkan pahala bagi orang yang melintas (lalu) dalam masjid seperti masuk dari pintu dan keluar dari pintu lain dan sebagainya, dan tidak memadai i‘tikaf itu bagi orang lalu dalam masjid tanpa niat.

4. Niat: Ketika hendak memulakan i‘tikaf disyarat berniat i‘tikaf. Ia tidak sah dilakukan tanpa niat sama seperti sembahyang dan ibadah-ibadah lain kerana niat itu adalah ibadah sama ada ibadat itu berbentuk wajib seperti nazar atau selainnya. Matan Kitab Al-Minhaj menyebutkan bahawa disyaratkan niat ketika memulakan i‘tikaf dan begitu juga ketika melakukan i‘tikaf nazar (wajib). Ini bertujuan untuk membezakan dengan i‘tikaf sunat, sebagaimana dinyatakan oleh Khatib As-Syarbini pengarang kitab Mughni Al-Muhtaj. (1/453)

Menurut Imam An-Nawawi pula, memadai i‘tikaf jika seseorang berniat i‘tikaf secara mutlaq (tidak menentukan masa i‘tikaf) sekalipun lamanya satu hari atau satu bulan. Dalam kes tidak menentukan masa i‘tikaf ini, jika dia keluar daripada masjid kemudian masuk semula ke dalam masjid, hendaklah dia memperbaharui niat i‘tikafnya sekalipun keluar kerana qadha hajat atau sebagainya. Kecuali ketika dia keluar untuk mengqadha hajat itu dia berazam untuk masuk semula, tidaklah perlu memperbaharui niatnya. (al-Majmuk: 6/487 dan Mughni Al-Muhtaj:1/453)

Bagi i‘tikaf yang ditentukan masanya seperti berniat i‘tikaf sunat selama satu hari atau satu bulan atau berniat nazar selama beberapa hari (tidak ditentukan masanya) dan tidak pula disyaratkan berturut-turut, dalam perkara ini menurut qaul ashah, tidak wajib memperbaharui niat jika seseorang itu hendak keluar bagi tujuan qadha hajat dan masuk semula ke dalam masjid. Kecuali bagi tujuan yang lain (selain qadha hajat) sekalipun masanya itu panjang atau sekejap, disyaratkan memperbaharui niat i‘tikaf itu. (Al-Majmuk: 6/487 dan Mughni Al-Muhtaj:1/453)

Begitu juga bagi i‘tikaf nazar beberapa hari dengan berturut-turut, jika dia keluar masjid sehingga memutus hari berturut-turut itu dengan tujuan yang lain (selain qadha hajat atau mandi junub kerana bermimpi) disyaratkan baginya memperbaharui niat. Akan tetapi, jika dia keluar bagi tujuan qadha hajat atau mandi junub kerana bermimpi tanpa memutus hari berturut-turut tersebut, tidaklah wajib memperbaharui niatnya. (Al-Majmuk: 6/487-488 dan Mughni Al-Muhtaj: 1/454)


Puasa Bagi Orang Yang Beri‘tikaf

Menurut Imam Syafi‘e dalam qaul jadid dan para pengikutnya bahawa harus juga melakukan i‘tikaf itu tanpa berpuasa, akan tetapi afdhal melakukan i‘tikaf itu dengan berpuasa. I‘tikaf juga sah di waktu malam sahaja dan pada hari-hari Tasyriq dan hari raya. Walau bagaimanapun menurut kebanyakan ulama Syafi‘e puasa bukanlah syarat bagi sahnya i‘tikaf.

Jika seseorang itu bernazar melakukan i‘tikaf satu hari atau lebih dengan berpuasa, maka memadailah dia melakukan i‘tikaf dengan puasa tanpa khilaf (percanggahan) ulama dan tidak diasingkan puasa itu daripada i‘tikaf. Begitulah juga sebaliknya. Manakala jika seseorang itu bernazar i‘tikaf dan puasa atau bernazar i‘tikaf dengan berpuasa, bolehkah kedua-duanya disatukan? Menurut pendapat yang ashah di kalangan mazhab Syafi‘e memadai keduanya disatukan dan itulah pendapat jumhur dan nash daripada perkataan Imam As-Syafi‘e. (Al-Majmuk: 6/475-477) Bahkan wajib disatukan sebagaimana disebut dalam matan kitab Mughni Al-Muhtaj (1/453)


I‘tikaf Bersyarat

Seseorang yang bernazar untuk melakukan i‘tikaf selama beberapa hari dan disyaratkan dalam nazarnya itu bahawa dia akan keluar sekiranya dihinggapi penyakit atau kerana menziarahi pesakit atau keluar kerana mencari ilmu, maka sah syarat-syaratnya itu. Oleh itu dia dibolehkan keluar melakukan perkara-perkara yang disyaratkan dalam nazarnya tetapi hendaklah dia bersegera kembali beri‘tikaf sebaik sahaja kerja-kerja itu selesai. Sekiranya dia lambat kembali tanpa uzur, batal i‘tikafnya dan dia hendaklah memulai semula i‘tikafnya dan wajib memperbaharui niat i‘tikaf tersebut. (Al-Majmuk: 6/520 & 488)

Hukum Mengenai Perempuan Yang Beri‘tikaf

Perempuan sah melakukan i‘tikaf sebagaimana para isteri Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam melakukannya. Untuk jelasnya beberapa hukum mengenai perempuan yang beri‘tikaf sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Majmuk (Al-Majmuk: 6/470-471):

1. Tidak sah dan tidak harus seorang perempuan beri‘tikaf tanpa izin daripada suami. Jika isteri bernazar untuk melakukan i‘tikaf dengan kebenaran suami, sebagai contoh ia ditentukan selama 2 hari, menurut Imam An-Nawawi harus bagi isteri tersebut masuk ke masjid tanpa memerlukan izin daripada suami, kerana kebenaran nazar itu adalah izin untuk masuk ke masjid. Jika nazar tersebut tidak ditentukan dengan masa, maka tidak harus bagi isteri masuk ke masjid tanpa izin suami.

2. Jika seorang isteri masuk masjid melakukan i‘tikaf sunat tanpa izin suami atau sebaliknya, maka harus bagi suami melarang meneruskan i‘tikaf itu tanpa khilaf (percanggahan ulama).

Sumber : Mufti Brunei

Tiada ulasan: