CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Ahad, 19 Oktober 2008

Pendapat Imam An Nawawi Mengenai Bid'ah

Beliau menyatakan dalam kitabnya : "Tahzib al Asma wal Lughat" (Jld 3/22) bahawa : Bid'ah pada syarak ialah mengadakan sesuatu yang tiada wujud di zaman rasuluLLah sallaLlahu 'alaihi wasallam dan ia terbahagi kepada bid'ah hasanah (bid'ah baik) dan bid'ah qabihah (yang keji).

Menurut as Syeikh al Imam Abu Muhammad Abdul Aziz bin AbdusSalam (yang disepakati akan kepimpinannya dalam agama), kemuliaannya, kemampuannya dalam menguasai pelbagai ilmu dan kecerdikannya) di penghujung kitabnya :"Al Qawaid" :

'Bid'ah dikategorikan kepada wajib sunat, haram, makruh dan harus. Kemudian beliau menyambung : "Dan cara untuk menentukannya ialah dengan merujuk kepada kaedah-kaedah syarak (qawaid syar'iyyah). Jika ia termasuk dalam kaedah yang mewajibkan maka ia adalah wajib. Atau sekiranya ia termasuk dalam kaedah yang menjadikannya haram, maka ia haram.

Begitulah kalau dalam kaedah sunat, maka sunat. Kalau dalam kaedah makruh, maka ia makruh dan kalau termasuk dalam kaedah harus, maka ia harus.

Contoh-contoh :

1. Bagi bid'ah yang wajib

Antaranya :

a. Berusaha mempelajari dan mengajar Ilmu Nahu (tatabahasa Arab) yang dapat memahami al Quran atau hadith RasuluLlah SallaLlahu 'alaihi wasallam melaluinya. Ia menjadi wajib kerana memelihara syariat adalah wajib dan tiada jalan untuk memeliharanya melainkan melaluinya. Jadi sesuatu yang tidak menyempurnakan yang wajib melainkan dengannya, maka ia adalah wajib.

b. Menghafaz bahasa yang pelik (gharib) yang terdapat dalam al Quran dan Hadith.

c. Menyusun ilmu Usuluddin (Ilmu Tauhid) dan Usul Fiqh dalam bentuk kitab dan buku.

d. Memperkatakan ilmu-ilmu yang berkait dengan Mustalah Hadith seperti Ilmu Jarah wa at ta'dil, ilmu untuk membezakan di antara hadith yang sahih dan hadith yang dhaif dan sebagainya.

Dalam hal ini, kaedah-kaedah syariah telah menentukan bahawa memelihara syariat adalah fardhu kifayah sekiranya ia boleh menyebabkan perkembangan ke atas perkara-perkara fardhu ain. Dan ia tidak dapat dibangunkan melainkan dengan apa yang telah kami nyatakannya di atas.

2. Bid'ah Haram

Seperti munculnya golongan Qadariah, Jabariah, Murjiah, Mujassimah dan sebagainya. Namun begitu, usaha menangkis fahaman golongan-golongan tadi termasuk dalam bid'ah yang wajib.

3. Bid'ah yang Sunat

Seperti : Mengadakan Ribat (tempat untuk berzikir kepada ALLah), sekolah-sekolah dan setiapkebajikan yang tidak pernah wujud pada zaman pertama RasuluLLah s.a.w) seperti solat Terawih 20 (20 rakaat berjemaah) dan mengajar tasawuf secara terperinci dan cara-cara untuk berhujah. Termasuk juga dalam kategori ini, mengadakan pertemuan mengumpul dalil-dalil dan hujah-hujah sekiranya ia diniatkan ikhlas semata-mata kerana ALlah s.w.t

4. Bid'ah Makruh

Seperti : Menghiasi masjid dan mashaf (kitab al Quran)

5. Bid'ah Harus

Seperti : Bersalam-salaman selepas solat Subuh dan Asar, mempelbagai makanan dan minuman yang enak,begitu uga pada pakaian, tempat tinggal, memakai selendang (diatas bahu),membesarkan lengan baju dan sebagainya.

Kemudian Imam al Nawawi meriwayatkan kata-kata Imam Asy Syafie yang bermaksud: "Perkara-perkara baru dalam agama ada dua bentuk" :

1. Perkara baru yang menyalahi Al Quran atau Hadith atau kata-kata para sahabat atau Ijmak, maka itu adalah bid'ah sesat.

2. Perkara baru yang berbentuk kebaikan yang tidak dipertikaikan oleh seorangpun di kalangan para ulama. Dan ini perkara baru yang tidak dikeji.

Saidina Umar r.a pernah berkata mengenai solat Terawih : "Sebaik-baik bid'ah ialah ini." Ianya membawa erti bahawa ianya benda baru dan belumpernah dilakukan sebelumnya. Walaupun ia tidak ada, ia tidaklah menolak apa yang datang sebelumnya..."

Seterusnya al Imam an Nawawi menyambung lagi: "Perkara baru yang diadakan dan tidak ada asas (dalil) dalam syarak dinamakan bid'ah. Tetapi sekiranya ada asas dalam syarak, maka ia bukannya bid'ah. "

Pandangan Ulamak Mengenai Bid'ah

A. Al Imam Al Ghazali RahimahuLlah

Tersebut dalam kitabnya 'Ihya' Ulumiddin' (Jld 2/hlm 3) selepas memperkatakan tentang makan di atas meja, beliau menyatakan :

"Ketahuilah, walaupun kami menyatakan makan di atas safrah (berlapik di atas lantai) lebih afdal, tapi tidaklah bererti kami mengatakan makan di atas meja dilarang samada makruh atau haram, kerana tidak sabit larangan mengenainya. Dan tidak juga dikatakan : Dia telah melakukan bid'ah selepas RasuluLlah SallaLlahu 'alaihi wasallam, kerana bukan semuanya bid'ah (perkara baru) itu dilarang, tapi yang dilarang ialah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah (hadith) yang sahih dan menolak satu perkara yang diperintahkan oleh syariat sedangkan illahnya (Sebab yang mewajibkan) masih ada. Bahkan melakukan perkara-perkara baru itu menjadi wajib pada keadaan-keadaan tertentu jika berubah sebab-sebabnya. Dan meja itu tidak digunakan melainkan untuk meninggikan makanan supa senang dijamah.

B. Al Imam Ibnu Taimiyyah RahimahuLlah

Beliau ada menyatakan di dalam kitabnya : "Minhaj As Sunnah an Nabawiyah" (Jld 4/hlmn 224) selepas memperkatakan mengenai para sahabat berkumpul untuk menunaikan solat Terawih berjemaah dengan berimamkan Ubai bin Ka'ab, lalu berkata Saidina Umar : yang bermaksud : Itulah sebaik-baik bid'ah.

Menurut ibnu taimiyyah : Perhimpunan ini yang tidak pernah dilakukan sebelumnya dan ia dinamakan bid'ah, kerana dalam bahasa Arab : Sesuatu yang diwujudkan kali pertama dikatan bid'ah.

Bukanlah dimaksudkan bid'ah di sini bid'ah dari segi syarak seperti menggalakkan sesuatu yang tidak diredhai ALlah, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh ALlah, mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh ALlah. Kerana itu jangan melakukan sesuatu dengan i'tiqad yang menyalahi syariat. Oleh itu, sekalipun seseorang itu melakukan sesuatu yang diharamkan dan dia masih ber'itiqad bahawa perkara itu tetap haram, tidak lagi dikatakan bahawa dia telah melakukan bid'ah."

Sumber rujukan : Salah Faham Terhadap Bid'ah, Al Bid'ah fi mafahim al Islami ad Daqiq, Dr Abdul Malik Abd Rahman as Sa'adi, Darul Nu'man, 2002

Budaya Ilmu Kini - Jahil Dalam Disiplin Ilmu

Soalan yang perlu dijawab :

1. Pernahkah anda melihat ada pelajar yang mengatakan tidak perlu ikut mazhab tetapi ambil sahaja al Quran dan Hadith Sahih? (sedangkan yang berkata ini jahil di dalam ilmu hadith yang berkaitan dengan hadith hasan, hadith hasan sahih, hadith dhoief - bahkan menyamakan hadith dhoief dengan hadith maudhuk)

2. Pernahkah melihat hujjah yang mengatakan ulamak pun ada buat silap, bukan maksum (sedangkan dirinya pun lagi banyaknya salah kerana tidak mempunyai ilmu seperti ulamak yang dikatanya silap dan bukan maksum tersebut) ?.

3. Pernahkah melihat di dalam blog tertentu yang ada novel-novel yang diisikan dengan pengisian cerita yang menukilkan tentang kalam ulamak agar jangan bertaqlid, mazhabku adalah hadith sahih (sedangkan kalam ulamak mujtahid ini ada disyarahkan dan ditujukan kepada golongan tertentu iaitu mereka yang bertaraf mujtahid - mereka yang mampu untuk mengistinbath (mengeluarkan) hukum sahaja).

4. Pernahkah anda melihat atau membaca mereka yang kuat mengatakan amalan-amalan tertentu (yang telah dipersetujui ulamak ia adalah khilaf (perselisihan pendapat antara ulamak mujtahid)) sebagai bid'ah sesat?

*************************************************************************************

Ketahuilah bahawa mereka yang terlibat di atas ada antara mereka adalah mereka yang tidak mahu belajar adab di dalam disiplin ilmu. Gelojoh dan terburu-buru untuk menjadi seorang pakar hukum tanpa menyelidik dan mengkaji pendapat dan hujjah ulamak muktabar yang lain.

Saya teringat kisah imam syafi'e (mujtahid mutlaq pengasas mazhab Syafie) bagaimana beliau sedari kecil belajar mengenai al Quran sehingga dapat menghafaznya pada umurnya 9 tahun. Kemudian belajar hadith dengan cara mendengar dan bertemu sendiri dengan guru-guru hadith, dan beliau mencatatnya di atas tulang, tembikar dan kulit binatang. Bahkan beliau juga mempelajari bahasa Arab yang asli dengan Kabilah Hudzail sehinggalah beliau mahir dalam bidang hadith, hafalan al Quran, bahkan dalam kesusasteraan bahasa Arab yang asli.

Menurut Dr Said Ramadhan al Buthi dalam bukunya - Alla mazhabiyyatu Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Asy Syarii'ata Al Islamiyyah mengenai pendidikan Imam Syafie

'Tentang ilmu hadith, beliau belajar kepada Imam Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar ahli hadith kota Mekah di masa itu. Adapun tentang ilmu al Quran, beliau belajar kepada Imam Ismail bin Qasthanthin, seorang alim besar ahli Quran di Kota Mekah pada masa itu. Selanjutnya, kepada para ulama lain di masjidil Haram. Beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan agama. Ketika berumur 15 tahun, beliau telah menduduki kerusi mufti di Kota Mekah.'


Ketika umurnya 10 tahun, beliau sudah memahami kitab al Muwattha' karangan Imam Malik bin Anas (pengasas mazhab Maliki). Bahkan beliau juga mempertahankan mazhab Maliki.


Dan semasa beliau sudah mempunyai ilmu alat (ilmu asas yang menjadi keperluan untuk mengistinbath hukum) barulah beliau mengemukakan pendapatnya sendiri, serta mengomentari pendapat gurunya (imam Maliki) jika ada yang lemah. Tetapi tidak pula imam Syafie mengatakan ia sebagai bid'ah sesat!. Ini kerana akhlaq yang terbina di dalam diri seorang ulamak yang benar-benar takutkan ALlah untuk menjaga lisan, perilaku dari perbuatan yang tiada hak.


Begitulah - sehingga ramai murid imam syafie yang mengikuti terdiri dari ulamak-ulamak besar, bahkan ada di kalanganya adalah muhaddithin (ulamak hadith), mujtahid tarjih (ulamak yang mampu mengetahui dan menilai mana pendapat yang kuat dan lemah), mujtahid mazhab, mujtahid fatwa seperti Imam Bukhari, Imam Abu Bakar al Humaidi, Imam Ahmad bin Hanbal (pengasas mazhab Hanbali), Imam al Buwaithi, Imam Muhammad bin AbduLLah. Dan ramai lagi - anda boleh menyelusuri sendiri dari kitab Tabaqat Syafi'eyyah karangan al Subki.

SubhanaLLah - mereka ini semuanya belajar dengan disiplin ilmu yang ketat. Mempelajari semuanya dari asas bersama-sama dengan adab sebagai pelajar dan sehinggalah menjadi ulamak yang hebat. Barulah ada antara mereka yang mendirikan mazhab sendiri (setelah menjadi mujtahid mutlaq) dan ada yang terus untuk mengikuti mazhab syafie.

Hakikatnya kini, banyak kecelaruan yang timbul dengan adanya pelajar, golongan profesional yang belajar tanpa ada ilmu asas. Gelojoh hendak mempelajari ilmu yang lebih mendalam. Sehinggalah berani mengeluarkan fatwa dan pendapat sendiri berdasarkan kejahilan dan hawa nafsu sendiri kerana tidak belajar mengikut kaedah yang betul dan disiplin ilmu yang benar. Mereka tidak memikirkan kesan buruk yang timbul kepada orang awam (yang tidak mampu untuk menjadi ulamak mujtahid). Hingga timbullah pecah belah antara umat Islam.

ALlah memerintahkan bukan sahaja dalam urusan kepimpinan, bahkan juga dalam urusan agama untuk memberikan amanah kepada yang berhak dan berkelayakan.

Firman Allah subhanahua ta'ala dalam surah An-Nisa'ayat 58 yang berbunyi :
Maksudnya Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil ".


Daripada Abu Hurairah dia berkata:


“Ketika Nabi s.a.w. di dalam suatu majlis berbicara dengan orang ramai maka datang seorang `arab badawi lalu bertanya: "Bilakah hari kiamat?". Rasulullah s.a.w. meneruskan ucapannya. Ada yang berkata "Baginda dengar (apa yang ditanya) tetapi baginda tidak suka apa yang ditanya". Sementara yang lain pula berkata "Bahkan baginda tidak mendengar". Apabila telah selesai ucapannya, bagida bertanya: "Manakah orang yang menyoal". Jawab (badawi tersebut): "Saya di sini wahai Rasulullah". Baginda bersabda: "Apabila dihilangkan amanah maka tunggulah kiamat". Tanya badawi tersebut: "Bagaimanakah menghilangkan amanah itu". Sabda baginda: "Apabila diserahkan urusan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kiamat".
(Riwayat al Bukhari)

Berhati-hatilah wahai diri, perhatikan dari mana kamu mengambil urusan agama. Semoga dijauhkan dari pendustaan terhadap Allah dan RasulNya serta melakukan kezaliman terhadap ulamak dan umat Islam.

Sumber Rujukan : Dr Said Ramadhan al Buthi, Alla mazhabiyyatu Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Asy Syarii'ata Al Islamiyyah, K.H AbduLlah Zakiy Al-Kaaf,Bahaya Bebas Mazhab Dalam Keagungan Syariat Islam.

Faham Tentang Bid'ah?

Pendapat para Imam dan Muhadditsin mengenai Bid’ah

1. Al Hafidh Al Muhaddits Al Imam Muhammad bin Idris Assyafii rahimahullah (Imam Syafii)

Berkata Imam Syafii bahwa bid’ah terbagi dua, yaitu bid’ah mahmudah (terpuji) dan bid’ah madzmumah (tercela), maka yg sejalan dg sunnah maka ia terpuji, dan yg tidak selaras dengan sunnah adalah tercela, beliau berdalil dg ucapan Umar bin Khattab ra mengenai shalat tarawih : “inilah sebaik baik bid’ah”. (Tafsir Imam Qurtubiy juz 2 hal 86-87)

2. Al Imam Al Hafidh Muhammad bin Ahmad Al Qurtubiy rahimahullah

“Menanggapi ucapan ini (ucapan Imam Syafii), maka kukatakan (Imam Qurtubi berkata) bahwa makna hadits Nabi saw yg berbunyi : “seburuk buruk permasalahan adalah hal yg baru, dan semua Bid’ah adalah dhalalah” (wa syarrul umuuri muhdatsaatuha wa kullu bid’atin dhalaalah), yg dimaksud adalah hal hal yg tidak sejalan dg Alqur’an dan Sunnah Rasul saw, atau perbuatan Sahabat radhiyallahu ‘anhum, sungguh telah diperjelas mengenai hal ini oleh hadits lainnya : “Barangsiapa membuat buat hal baru yg baik dalam islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yg mengikutinya dan tak berkurang sedikitpun dari pahalanya, dan barangsiapa membuat buat hal baru yg buruk dalam islam, maka baginya dosanya dan dosa orang yg mengikutinya” (Shahih Muslim hadits no.1017) dan hadits ini merupakan inti penjelasan mengenai bid’ah yg baik dan bid’ah yg sesat”. (Tafsir Imam Qurtubiy juz 2 hal 87)

3. Al Muhaddits Al Hafidh Al Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Annawawiy rahimahullah (Imam Nawawi)

“Penjelasan mengenai hadits : “Barangsiapa membuat buat hal baru yg baik dalam islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yg mengikutinya dan tak berkurang sedikitpun dari pahalanya, dan barangsiapa membuat buat hal baru yg dosanya”, hadits ini merupakan anjuran untuk membuat kebiasaan kebiasaan yg baik, dan ancaman untuk membuat kebiasaan yg buruk, dan pada hadits ini terdapat pengecualian dari sabda beliau saw : “semua yg baru adalah Bid’ah, dan semua yg Bid’ah adalah sesat”, sungguh yg dimaksudkan adalah hal baru yg buruk dan Bid’ah yg tercela”. (Syarh Annawawi ‘ala Shahih Muslim juz 7 hal 104-105)

Dan berkata pula Imam Nawawi bahwa Ulama membagi bid’ah menjadi 5, yaitu Bid’ah yg wajib, Bid’ah yg mandub, bid’ah yg mubah, bid’ah yg makruh dan bid’ah yg haram.
Bid’ah yg wajib contohnya adalah mencantumkan dalil dalil pada ucapan ucapan yg menentang kemungkaran, contoh bid’ah yg mandub (mendapat pahala bila dilakukan dan tak mendapat dosa bila ditinggalkan) adalah membuat buku buku ilmu syariah, membangun majelis taklim dan pesantren, dan Bid;ah yg Mubah adalah bermacam macam dari jenis makanan, dan Bid’ah makruh dan haram sudah jelas d**etahui, demikianlah makna pengecualian dan kekhususan dari makna yg umum, sebagaimana ucapan Umar ra atas jamaah tarawih bahwa inilah sebaik2 bid’ah”. (Syarh Imam Nawawi ala shahih Muslim Juz 6 hal 154-155)

4. Al Hafidh AL Muhaddits Al Imam Jalaluddin Abdurrahman Assuyuthiy rahimahullah

Mengenai hadits “Bid’ah Dhalalah” ini bermakna “Aammun makhsush”, (sesuatu yg umum yg ada pengecualiannya), seperti firman Allah : “… yg Menghancurkan segala sesuatu” (QS Al Ahqaf 25) dan kenyataannya tidak segalanya hancur, (*atau pula ayat : “Sungguh telah kupastikan ketentuanku untuk memenuhi jahannam dengan jin dan manusia keseluruhannya” QS Assajdah-13), dan pada kenyataannya bukan semua manusia masuk neraka, tapi ayat itu bukan bermakna keseluruhan tapi bermakna seluruh musyrikin dan orang dhalim.pen) atau hadits : “aku dan hari kiamat bagaikan kedua jari ini” (dan kenyataannya kiamat masih ribuan tahun setelah wafatnya Rasul saw) (Syarh Assuyuthiy Juz 3 hal 189).

Maka bila muncul pemahaman di akhir zaman yg bertentangan dengan pemahaman para Muhaddits maka mestilah kita berhati hati darimanakah ilmu mereka?, berdasarkan apa pemahaman mereka?, atau seorang yg disebut imam padahal ia tak mencapai derajat hafidh atau muhaddits?, atau hanya ucapan orang yg tak punya sanad, hanya menukil menukil hadits dan mentakwilkan semaunya tanpa memperdulikan fatwa fatwa para Imam?

Walillahittaufiq

demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu,

wallahu a'lam

sumber : http://www.majelisrasulullah.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=&func=view&catid=8&id=5366%E2%8C%A9=id#5366

Memahami Keutamaan (Bah 5)

Seperkara yang perlu kita perhatikan adalah antara mendahulukan kualiti dan kuantiti dalam pekerjaan. Al Quran amat memandang berat mereka yang hanya melihat kepada kuantiti berbanding kualiti. Contohnya : Terdapat golongan yang hanya ramai sahaja tetapi terdiri dari orang yang tidak berakal, tidak berilmu, tidak beriman dan tidak bersyukur.

Kisahnya umat Islam begini :

1. Berapa ramai yang solat?
2. Yang tahu mengenai sirah rasuluLLah?
3. Terlibat dengan rasuah?
4. Gejala Sosial?
5. Reti membaca dan faham, menghayati al Quran?
6. Menjadikan Islam sebagai satu cara hidup?
7. Institusi keluarga berterabur akibat PENCERAIAN?
8. Reti bersyukur atas harta yang ada?
9. Mengambil kisah mengenai halal dan haram dari sumber rezeki?
10.Mengutamakan agama di dalam pendidikan di samping pembelajaran akademik?
11.Lelaki yang boleh diharapkan sebagai pemimpin Islam?
13.Wanita yang boleh diharapkan menjadi wanita mukminah?
13.Ibu dan ayah yang semakin hilang kasih sayang kepada anak-anak akibat sibuk bekerja.
14.Ibu dan Ayah yang di rumah tidak tahu mendidik anak, tidak bersolat, tidak berpuasa.
15.Lihatlah dan nilaikan sendiri kualiti yang ada pada umat Islam dan diri kita masing-masing.

Lihatlah bagaimana ALlah menanggapi mengenai kualiti berbanding kuantiti :

ALlah berfirman yang bermaksud : "Akan tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya". (surah al Ankabut 29:63)

ALlah berfirman yang bererti : ... Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. (Surah Hud 11:17)

ALlah berfirman yang bermakna : ...akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. (Surah al Baqarah:2:243)

dan lagi firmanNya yang bererti : ...dan sedikit sekali hamba-hambaKu yang berterima kasih. (Surah Saba' : 34 : 13)

Berapa ramai manusia yang boleh diharapkan memberi sesuatu kepada umatnya,dapat berlaku adil kepada orang lain?

Ada antara kita yang sibuk hendak menyelesaikan pekerjaan dengan banyak sekali, tetapi semuanya tidak sempurna.

RasuluLLah pernah bersabda : Manusia bagaikan unta. Di antara beberapa ratus ekor unta itu belum tentu engkau dapat bertemu dengan seekor unta yang boleh dijadikan sebagai tunggangan. Diriwayatkan oleh Muttafaq 'Alaih, daripada Ibn Umar. Lihat al Lu' Lu; wa al Marjan (1651).

Jom kita memikirkan soal kualiti!

Memahami Keutamaan (Bab 4)

Dari Dr Yusof Al Qardhawi : - Sehinggakan kepada kaum minoriti dan para pendatang yang tinggal di sebelah negara Barat (Amerika, Kanada dan Eropah) ada di antara mereka yang sebahagian besar perhatiannya hanya tertumpu kepada masalah jam tangan di mana dia harus dikenakan, apakah di tangan kiri atau di tangan kanan?

Mengenakan pakaian putih sebagai anti daripada baju dan seluar, apakah ini wajib ataukah sunah hukumnya? Makan di atas meja sambil duduk di atas kerusi, dengan menggunakan sudu dan garpu adakah hal-hal seperti ini termasuk menyerupai tingkah laku orang-orang kafir ataupun bukan?

Dan masalah-masalah lainnya yang terlalu menghabiskan masa, serta lebih cenderung memecahbelahkan kesatuan umat Islam, menciptakan kebencian dan jurang permisahan di antara mereka, serta menghabiskan tenaga dengan sia-sia, kerana tenaga itu dihabiskan untuk sesuatu yang tanpa tujuan, dan perjuangan tanpa musuh.

Saya melihat beberapa orang pemuda yang bersungguh-sungguh melakukan ibadah, tetapi mereka memperlakukan bapa. ibu dan saudara-saudara mereka dengan secara yang keras dan kasar. Dengan alasan bahawa mereka semua adalah mereka yang telah melakukan kemaksiatan atau menyimpang daripada ajaran agama. Para pemuda itu telah lupa bahawasanya Allah s.w.t mewasiatkan kepada kita untuk berlaku baik terhadap kedua-dua ibu bapa kita walaupun kedua-dua mereka itu musryrik dan berusaha untuk membuat kita menjadi musyrik, serta membuat pelbagai fitnah terhadap agama Islam.

Memahami Keutamaan (Bah 3)

Lihatlah bagaimana para ulamak beradab di dalam mengeluarkan hukum :

Sumber ambilan : al Halal wal Haram li Yusof al Qardhawi

Para ahli fiqih sedikitpun tidak berwenang menetapkan hukum syara' ini boleh dan ini tidak boleh. Mereka, dalam kedudukannya sebagai imam ataupun mujtahid, pada menghindar dari fatwa, satu sama lain berusaha untuk tidak jatuh kepada kesalahan dalam menentukan halal dan haram (mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram).

Imam Syafi'i dalam al-Um5 meriwayatkan, bahwa Qadhi Abu Yusuf, murid Abu Hanifah pernah mengatakan: "Saya jumpai guru-guru kami dari para ahli ilmu, bahwa mereka itu tidak suka berfatwa, sehingga mengatakan: ini halal dan ini haram, kecuali menurut apa yang terdapat dalam al-Quran dengan tegas tanpa memerlukan tafsiran.

Kata Imam Syafi'i selanjutnya, Ibnu Saib menceriterakan kepadaku dari ar-Rabi' bin Khaitsam --dia termasuk salah seorang tabi'in yang besar-- dia pernah berkata sebagai berikut: "Hati-hatilah kamu terhadap seorang laki-laki yang berkata: Sesungguhnya Allah telah menghalalkan ini atau meridhainya, kemudian Allah berkata kepadanya. Aku tidak menghalalkan ini dan tidak meridhainya. Atau dia juga berkata: Sesungguhnya Allah mengharamkan ini kemudian Allah akan berkata: "Dusta engkau. Aku samasekali tidak pernah mengharamkan dan tidak melarang dia."

Imam Syafi'i juga pernah berkata: Sebagian kawan-kawanku pernah menceriterakan dari Ibrahim an-Nakha'i --salah seorang ahli fiqih golongan tabi'in dari Kufah-- dia pernah menceriterakan tentang kawan-kawannya, bahwa mereka itu apabila berfatwa tentang sesuatu atau melarang sesuatu, mereka berkata: Ini makruh, dan ini tidak apa-apa. Adapun yang kalau kita katakan: Ini adalah halal dan ini haram, betapakah besarnya persoalan ini!

Demikianlah apa yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf dari salafus saleh yang kemudian diambil juga oleh Imam Syafi'i dan diakuinya juga. Hal ini sama juga dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Muflih dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: "Bahwa ulama-ulama salaf dulu tidak mahu mengatakan haram, kecuali setelah diketahuinya dengan pasti."6

Kami dapati juga imam Ahmad, misalnya, kalau beliau ditanya tentang sesuatu persoalan, maka ia menjawab. Aku tidak menyukainya, atau hal itu tidak menyenangkan aku, atau saya tidak senang atau saya tidak menganggap dia itu baik.

Cara seperti ini dilakukan juga oleh imam-imam yang lain seperti Imam Malik, Abu Hanifah dan lain-lain.7

Sumber ambilan : http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/102.html

Memahami Keutamaan (Bah 2)

Daripada pendapat Dr Yusof al Qardhawi :

Saya juga menyaksikan golongan kaum Muslimin yang lainnya yang setiap hari bertengkar untuk mempertahankan diri dalam masalah-masalah hanya'iyyah atau masalah-maslaah khilafiyyah; dan di sudut lain mereka melalaikan perjuangan Islam yang lebih besar dalam melawan musuh-musuhnya yang sangat dengki, benci, tamak, takut kepadanya dan sentiasa mengintainya.

pendapat saya :

Lihatlah apa yang berlaku di negara kita, terdapat golongan, yang sentiasa menyalahkan umat Islam yang mengikuti amalan warisan daripada mazhab syafi'e dan ulamak muktabar. Seboleh-bolehnya disuruh mencari dalil - sedangkan tugas mencari dalil itu jika diserahkan secara langsung kepada bukan yang pakar hanya mendatangkan kepada kerosakan dari kebaikan.

Apatah lagi sekiranya tidak mempunyai asas-asas ilmu yang mantap di dalam mengistinbatkan hukum.

Masalah yang berlaku pula - apabila golongan ini memberikan hujah ini -

"Mereka itu telah menjadikan para pastor dan pendetanya sebagai tuhan selain Allah; dan begitu juga Isa bin Maryam (telah dituhankan), padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya hanya berbakti kepada Allah Tuhan yang Esa, tiada Tuhan melainkan Dia, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan." (at-Taubah: 31)

dan hadith ini.

Adi bin Hatim pada suatu ketika pernah datang ke tempat Rasulullah --pada waktu itu dia lebih dekat pada Nasrani sebelum ia masuk Islam-- setelah dia mendengar ayat tersebut, kemudian ia berkata: Ya Rasulullah Sesungguhnya mereka itu tidak menyembah para pastor dan pendeta itu.

Maka jawab Nabi s.a.w.:

"Betul! Tetapi mereka (para pastor dan pendeta) itu telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada mereka." (Riwayat Tarmizi)

"Memang mereka (ahli kitab) itu tidak menyernbah pendeta dan pastor, tetapi apabila pendeta dan pastor itu menghalalkan sesuatu, mereka pun ikut menghalalkan juga; dan apabila pendeta dan pastor itu mengharamkan sesuatu, mereka pun ikut mengharamkan juga."

Maka pada pendapat saya - cuba datangkan kepada saya, siapakah ulamak yang mereka perselisihkan ini adalah membawa kepercayaan kristian?

Sedangkan jelas bahawa ulamak yang mempunyai pendapat yang tidak sama dengan golongan ini mereka juga mengambil daripada al Quran dan hadith, serta ijmak ulamak. Maka itulah yang terjadi kepada umat Islam di Malaysia. Bila terdapat golongan yang tidak mencapai taraf mujtahid kemudiannya berani untuk menghukumkan ulamak ini silap, ulamak itu sesat. Na'uzubiLlahi min zalik.

Memahami Keutamaan (Bah 1)

Terjemahan : Tidaklah sama antara Mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. ALlah melebihkan orang -orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya melebihi orang-orang yang duduk, satu darjat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (syurga) dan ALlah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. (Iaitu) beberapa darjat daripadaNya, keampunan serta rahmat. Dan adalah ALlah s.w.t Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Surah An Nisa' 4 : 95-96)

Ada umat Islam yang melebih2kan pergi haji ke Mekah, sehinggakan setiap tahu pergi ke Mekah tanpa keperluan. Sedangkan yang wajib hanya sekali seumur hidup (untuk yang berkemampuan). Sedangkan sepatutnya dapat digunakan untuk membangunkan ekonomi Umat Islam, dalam membantu perjalanan dakwah. Membantu para pelajar yang memerlukan bantuan pengajian. Lihatlah berapa ramai pelajar yang miskin tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya, ada juga yang terpaksa meminjam.

Begitu juga dalam membangunkan kerja dakwah yang selama ini dipandang sepi - lihat sahaja peningkatan masalah sosial setiap tahun, jumlah yang murtad.


Ada umat Islam yang melakukan pembaziran setiap duitnya dengan menggunakan sms bagi mengundi artis tertentu berbanding menggunakan duitnya bagi tujuan bersedekah, membeli buku pelajaran dan yang bermanfaat.

ilmu adalah cahaya yang menjelaskan yang mana satu perlu diikuti, perbuatan yang baik dan mana yang perlu ditolak, perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah.

Gunakanlah wang yang berlebihan di jalan yang sepatutnya demi pembangunan insan, untuk menerbitkan dan penterjemahan buku. Kedapatan hari ini kebanyakan kitab yang ada diterjemahkan kebanyakannya hanya dari ulamak saudi. Di manakah penterjemahan yang dilakukan dari pendapat ulamak -ulamak syria, jordan, maghribi dan sebagainya? Tiadakah usaha untuk mempelbagaikan lagi ilmu dari dunia Islam?

Imam al Ghazali tidak setuju dengan orang-orang yang hidup sezaman dengannya, di mana mereka hanya belajar fiqh dan perkara-perkara yang sejenis dengannya sahaja, padahal pada masa yang sama di negeri mereka tidak ada seorang doktor Yahudi atau Nasrani.

Begitulah yang kedapatan sekarang ini, apabila mereka yang sepatutnya mempunyai kepakaran di dalam bidang kritikal, menyibukkan diri dalam bidang feqah yang sepatutnya diserahkan kepada mereka yang pakar. Bukan bermakna tidak penting perkara hukum hakam. Tetapi sekiranya sehingga mengabaikan profesion yang sebenar. Maka siapakah yang akan mengisi kedudukan tersebut? Seringkali kita lupa mengenai tuntutan fardhu kifayah yang sekiranya diabaikan umat Islam akan menderita apabila tiada seorang pun yang ahli di dalam bidang tersebut.

Siapakah yang menguasai bidang ekonomi ketika ini? Yang berjaya mencipta fesyen membuka aurat yang dipakai oleh wanita Muslimah? Menguasai bidang telekomunikasi? Darihal pembuatan? Industri Halal dan Haram?