CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

KONGSIKAN

Jumaat, 17 Januari 2020

MENJAWAB KEKELIRUAN TOP 10 SILAP FAKTA TENTANG SIRAH NABI S.A.W?

MENJAWAB KEKELIRUAN :TOP 10 SILAP FAKTA TENTANG SIRAH NABI S.A.W ?

Atas pertanyaan ramai tentang isu 10 kesilapan fakta berkaitan sirah Rasulullah SAW, saya dengan berat hati cuba menjawab mengenainya sekadar mampu atas kepercayaan timbulnya sedikit kekeliruan di kalangan mereka dan bukannya atas tujuan untuk melagakan. Terutama kerana ada di antaranya yang sudahpun masyhur diterima dalam pengajian sirah dan bacaan mawlid di Malaysia.

Justeru, saya berpendapat isu tersebut perlu dilihat secara saksama, halus dan teliti. Kebanyakan isu tersebut adalah bersifat ijtihadi sahaja dan masing-masing berhak untuk memilih pandangan yang dirasakannya terbaik. Memang diakui ada di antaranya merupakan kesilapan fakta disebabkan kepalsuan hadisnya, dan ada di antaranya yang tidak boleh disebut sebagai kesilapan fakta kerana perselisihan ulama mengenainya telah pun masyhur, dan pendapat yang kuat di antaranya pula hanya bersifat ijtihadi.

Sekalipun sesuatu dalil tidak kuat, namun dalam bab sirah, para ulama membenarkan periwayatan hadis daif mengenainya, malahan selama mana sesuatu hadis itu tidak jelas palsunya dan tidak ada pula riwayat lain yang menyanggah.

Dalam periwayatan, adakalanya kaedah “diterima oleh umat Islam dengan penuh penerimaan” (تلقي الأمة بالقبول) merupakan qarinah (bukti sokongan) kuat bahawa sesuatu riwayat itu bukanlah riwayat yang boleh dinilai sebagai palsu dengan begitu mudah. Apatah lagi banyak isu yang dibawa adalah berkaitan perkara-perkara yang berlaku di zaman sebelum kebangkitan Nabi SAW lagi, di mana belum muncul lagi perawi-perawi hadis, bahkan agama Islam itu sendiri pun belum zahir.

Nombor 10:

Benar, hadis Nabi SAW sebelum wafat mnyebut: “Ummati, ummati” adalah tidak sahih kerana tidak ada sebarang sumber riwayat asal yang memberitakannya.

Nombor 9:

Mengenai umur Siti Khadijah 40 tahun ketika berkahwin dengan Rasulullah SAW, meskipun ia riwayat dhaif daripada al-Waqidi, namun ia tidak dikritik oleh para ulama terdahulu sebagai fakta yang silap. Di samping ada pendapat lain yang menyebut usia seperti: 45 tahun, 44 tahun, 35 tahun, 28 tahun dan 25 tahun.

Tidak mustahil juga kalau kemungkinan angka 40 itu merupakan angka bundar daripada angka 39 misalnya, kerana maksud perawi ialah bagi menceritakan bahawa Siti Khadijah RA lebih berumur daripada baginda Nabi SAW. Antara dalil sahih Siti Khadijah RA lebih berumur daripada baginda Nabi SAW ialah hadis ‘Aisyah RA yang menceritakan beliau pernah berasa cemburu kepadanya walaupun Siti Khadijah RA telah tiada, dengan katanya kepada baginda Nabi SAW: (ما تَذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرًا منها؟) “Apa sebab selalu engkau sebut wanita tua dari kalangan Qurasiy yang merah gusi tepinya itu (kerana tiada gigi), yang telahpun mati sejak dulu, sedangkan Allah telah menggantikanmu dengan yang lebih baik daripadanya?” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Sifat-sifat Khadijah RA yang digambarkan oleh ‘Aisayaah RA ini jelas menunjukkan ciri usianya sebelum kewafatannya. رضي الله عنهما. Kerana itu Ibn Kathir di dalam al-Bidayah wa al-Nihayah menyebut Khadijah RA hidup sehingga usia 65 tahun (40+15+10). Walaupun, kemudian beliau menyebut: “Dikatakan, usia 50 tahun dan ia adalah yang paling sahih” (25+15+10). Bagaimanapun, pendapat beliau ini belum dikira muktamad, kerana usia 50 atau kurang daripada itu semasa ‘Aisayaah RA melihatnya, pada saya tidak sesuai dengan konotasi kalimah (عجوز) sepertimana dalam hadis sahih tadi, kerana kalimah tersebut adalah lebih sesuai bagi mereka yang telah berusia lebih daripada 50 tahun ke atas.

Nombor 8:

Kisah Nabi SAW berjumpa Rahib Bahira di Sayaam telah diriwayatkan oleh at-Tirmizi dalam Sunannya, katanya: "Hasan gharib”, Ibn Abi Sayaaibah dalam al-Musannaf, Abu Nu'aim dalam Dala’il an-Nubuwwah, al-Baihaqi dalam Dala’il an-Nubuwwah (ia tidak palsu menurut sayaaratnya), al-Hakim dalam al-Mustadrak, katanya: "Sahih menurut syarat Sayaaikhain (al-Bukhari dan Muslim)”, dan lain-lain. Kata Imam al-Baihaqi: “Kisah ini masyhur di sisi ahli al-maghazi”. Kata Imam as-Suyuti dalam al-Khasa’is al-Kubra: "Ia mempunyai beberapa sayaawahid yang menunjukkan kesahihannya”.

Jika diperhatikan, kisah ini sudah pun masyhur di dalam sirah Nabi SAW dan tidak dianggap sebagai palsu oleh para ulama sejak sekian lama. Sehingga kurun ke-8 Hijrah, baru ia dikatakan sebagai sangat munkar sekali, hingga boleh jadi palsu, sebagaimana pendapat al-Hafiz az-Zahabi dalam Talkhis al-Mustadrak. Namun, pendapat beliau bukanlah muktamad dan masih terbuka kepada perbahasan. Kerana bukan mustahil jika asal riwayat tersebut adalah sabit.

al-Hafiz Ibn Hajar dalam al-Isabah mengatakan semua para perawinya thiqah, kecuali pada pernyataan nama Abu Bakr RA dan Bilal RA sebagai lafaz tambahan yang munkar kerana kedua2 mereka tidak ada semasa peristiwa itu. Maka, kalau yang dimaksudkan silap fakta ialah bahagian yang terakhir ini, maka ia amat dipersetujui.

Nombor 7:

Memang telah jelas disepakati ulama bahawa nama Rasulullah SAW bukanlah Muhammad sahaja. Dan saya tidak pasti kenapa ia disenaraikan dalam 10 kesilapan fakta berkaitan sirah Rasulullah SAW.

Nombor 6:

Walaupun semua riwayat tentang Nabi SAW lahir dalam keadaan sudah berkhatan dan putus tali pusat adalah daif. Namun, tidak mustahil jika secara majmuk ia mampu menyokong antara satu sama lain.

Secara rumusan, terdapat empat pandangan ulama yang berbeza dalam isu ini, iaitu;
i. Pandangan pertama: Nabi SAW telah dilahirkan berkhatan. Ini berdasarkan hadis-hadis mengenainya yang diriwayatkan oleh Anas RA, Ibn ‘Umar RA, Abu Hurairah RA, ‘Abbas RA dan Ibn ‘Abbas RA. Walaupun setiap satu jalan riwayat ini antara daif dan sangat daif, namun ia dapat menguatkan antara satu sama lain dan menunjukkan ia ada asalnya. ad-Dhiya’ al-Maqdisi dalam al-Mukhtarah menilai riwayat Anas RA sebagai sahih atau hasan. Pandangan ini dinukilkan daripada al-Qadhi 'Iyadh, Ibn Sayyid an-Nas, Imam as-Suyuti dalam al-Khasa’is al-Kubra dan juga daripada ramai ulama Sirah dan pengarang kitab Maulid. al-Hakim mengatakan ianya mutawatir. Namun, Imam al-Qastallani dalam al-Mawahib mengulas: "Kemungkinan yang dimaksudkan dengan mutawatir ialah kemasyhurannya dan banyaknya terdapat di dalam kitab-kitab Sirah, bukannya dari segi sanad yang telah menjadi istilah di sisi imam-imam hadis (kerana ia tidak menepati syarat-syarat hadis mutawatir).”
ii. Pandangan kedua: Nabi SAW dikhatankan oleh Jibril AS. Ini pendapat Ibn al-‘Adim. Namun, status riwayatnya munkar menurut az-Zahabi.
iii. Pandangan ketiga: Nabi SAW dikhatankan oleh datuknya, ‘Abdul Muttalib pada hari ketujuh. Ini pendapat Ibn al-Qayyim. Terdapat sebuah riwayat daripada Ibn ‘Abbas RA dengan sanad yang daif. Namun ia bercanggah dengan riwayat Ibn ’Abbas RA yang lain.
iv. Pandangan keempat: Bertawaqquf, iaitu menangguhkan keputusan mengenainya kerana tiada dalil yang sabit. Ini merupakan pandangan Imam Ahmad.

Jelasnya, tiada satu pun hadis yang bersanad sahih mengenainya. Maka, dalam isu kecil ini, tidak perlu untuk kita mengaibkan mana-mana pandangan ulama yang berbeza. Pernyataan al-Hakim (w. 405H) mengisyaratkan kepada kita bahawa beliau belum pernah melihat hal ini disanggah atau dibangkang oleh mana-mana ulama di zamannya mahupun di zaman sebelumnya. Tidak semestinya jika hal tersebut terjadi, maka ia dianggap sebagai suatu kecacatan dan keaiban, sebagaimana yang difaham oleh sesetengah ulama. Para ulama bersepakat bahawa jasmani Nabi SAW memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Dan secara logik, umat Islam berkhatan supaya berubah dari keadaan tidak sempurna kepada keadaan sempurna, dan bukannya mencacatkan diri!

Nombor 5:

Setuju bahawa tidak ada riwayat sahih yang Nabi SAW lahir terus bersujud. al-Suyuti dalam al-Khasa’is al-Kubra menukilkan riwayat Abu Nu‘aim daripada Ibn ‘Abbas RA, antaranya Aminah menceritakan:
فلما خرج من بطني نظرت إليه فإذا أنا به ساجدا قد رفع إصبعيه كالمتضرع المبتهل.
“Maka tatkala dia keluar daripada perutku, aku pun melihatnya, lalu aku dapati dia sedang bersujud seraya mengangkat dua jarinya seperti orang yang memohon doa”. Pada sanadnya terdapat Yahya al-Babalati dan Abu Bakr bin Abi Maryam yang kedua-duanya daif.

Riwayat ini berbeza dengan gambaran dalam riwayat-riwayat lain yang lebih masyhur tanpa ada disebutkan ‘bersujud’. al-Zahabi dalam Tarikh al-Islam menukilkan daripada Ibn Ishaq hadis Halimah al-Sa‘diyyah RA yang pernah bertemu dengan Aminah, antara ceritanya:
ثم وضعته فما وقع كما يقع الصبيان وقع واضعا يديه بالأرض رافعا رأسه إلى السماء.
“Kemudian akupun melahirkannya, namun dia tidak keluar sebagaimana keluarnya bayi-bayi yang lain. Dia keluar dengan meletakkan kedua-dua tangannya di lantai, sambil mengangkat kepalanya ke langit”. Kata al-Zahabi: “Hadis ini baik sanadnya”, meskipun perawinya Jahm disebut oleh beliau sendiri dalam al-Mizan: “Tidak diketahui, beliau meriwayatkan kisah Halimah al-Sa‘diyyah”. Manakala Ibn Hibban merekodkannya di dalam kitab al-Thiqat. Kata Ibn Kathir di dalam al-Bidayah wa al-Nihayah: “Hadis ini telah diriwayatkan daripada beberapa jalan riwayat lain dan ia termasuk hadis-hadis masyhur yang beredar di kalangan ahli as-siyar wa al-maghazi”.

Ibn Kathir juga menukilkan daripada al-Waqidi hadis Ibn ‘Abbas RA dengan makna yang serupa tanpa sbarang komentar. Antara riwayat penguat yang lain, riwayat ‘Abd al-Razzaq dalam al-Musannaf dengan sanad yang sahih daripada az-Zuhri secara mursal, katanya: “Sesungguhnya ibu baginda SAW pernah berkata: Sungguh telah aku lahirkannya ketika aku melahirkannya, lalu dia keluar meniarap dengan meletakkan kedua-dua tangannya, seraya mengangkat kepalanya ke langit”.

[*Kedudukan al-Waqidi secara ringkas seperti yang dirumuskan oleh az-Zahabi dalam Siyar A‘lam al-Nubala’ ialah: “Telah pun jelas nyata bahawa al-Waqidi adalah daif. Beliau hanya diperlukan dalam bab peperangan dan sejarah. Dan kami hanya mncatatkan riwayat-riwayatnya tanpa berhujah dengannya. Adapun dalam bab fara’idh (ahkam), maka tidak sewajarnya beliau disebut…” “Kedudukannya di sisiku, bahawa beliau di samping daifnya, masih boleh ditulis hadisnya dan diriwayatkan kerana aku tidak menuduhnya memalsukan hadis…”]

Nombor 3 & 4:

Ya, hadis tentang api biara Majusi terpadam dan istana Kisra Parsi bergegar itu daif dan tidak ada riwayat yang bersanad sahih. Namun, tiada pula ulama terdahulu yang menilainya sebagai palsu.

Kata al-Zahabi dalam Tarikh al-Islam: “Hadis ini munkar gharib.” Menurut al-Suyuti dalam al-Khasa’is al-Kubra, Ibn ‘Asakir (dalam Tarikh Dimasayaq) berkata: “Hadis gharib, tidak kami tahu kecuali daripada hadis Makhzum daripada bapanya. Ia hanya diriwayatkan oleh Abu Ayyub al-Bajali”. Namun di tempat lain, Ibn ‘Asakir menyatakan ia turut diriwayatkan oleh Ma‘ruf bin Kharbuz daripada Bisayar bin Tayyim al-Makki (sebagai penyokong kepada riwayat Makhzum). Kata al-Suyuti lagi: “Daripada jalur riwayat ini turut dikeluarkan oleh ‘Abdan dalam Kitab al-Sahabah dan kata Ibn Hajar dalam al-Isabah: Ianya mursal”.

Ulama moden yang menilainya palsu, tidak semestinya memansukhkan pandangan para huffaz muhaddithin terdahulu yang lebih ahli seperti Ibn Jarir, Abu Nu‘ayim, al-Baihaqi, Ibn ‘Asakir, al-Zahabi, Ibn Kathir, Ibn Hajar, al-Suyuti, dll yang tidakpun menilai kisah berkenaan sebagai palsu dan rekaan.

Justeru, masih tidak jelas kepalsuannya serta tiada riwayat lain yang jelas menunjukkan sebaliknya ia langsung tidak berlaku. Pendapat yang menyatakan bahawa kisah tersebut tidak didengari dari sejarah Parsi sendiri bukanlah bermakna ia langsung tidak berlaku. Berapa banyak peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah manusia, namun atas perbagai sebab tertentu ia hanya diceritakan secara lisan saja dan tidak dicatatkan dalam lipatan sejarah kecuali setelah berlalu beberapa waktu. Boleh jadi juga ia ada direkodkan, namun kerana baginda Nabi SAW telah mendoakan kehancuran dan keruntuhan buat empayar Kisra Parsi (rujuk riwayat al-Bukhari: أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ), maka rekodnya juga mungkin turut hilang ditelan zaman.

Nombor 2:

Riwayat mengenai Siti Aminah diberitahu anak dalam kandungannya yang akan lahir adalah bakal penghulu & Nabi umat ini, diriwayatkan oleh Ibn Saad melalui jalan al-Waqidi daripada makcik Wahb bin Zum‘ah secara mursal dengan lafaz: (بسيد هذه الأمة ونبيها); dan oleh Abu Nu‘aim daripada Buraidah RA dan Ibn ‘Abbas RA dengan lafaz: (بخير البرية وسيد العالمين). Demikian dalam al-Khasa’is al-Kubra oleh al-Suyuti.

Meskipun sanad-sanadnya dikritik, namun ia tidaklah bertentangan dengan hadis yang meriwayatkan bahawa keluar cahaya daripada tubuh Siti Aminah sehingga menerangi Syam. Ini jelas mmbuktikan, beliau mengetahui bahawa bayi yang dilahirkannya itu bukanlah sama sepertimana bayi-bayi biasa yang lain.

Daripada al-‘Irbadh bin Sariyah RA bahawa Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya aku di sisi Allah (telah tertulis sebagai) penutup para Nabi, sedang Adam masih lagi terhampar dalam tanahnya. Dan akan kukhabarkan kalian mengenainya (yakni kenabianku) iaitu; doa bapaku Ibrahim, khabar gembira ‘Isa, dan mimpi ibuku yang telah dilihatnya dan demikian juga ibu-ibu para Nabi melihatnya. Sesungguhnya ibu Rasulullah SAW telah melihat ketika melahirkannya satu cahaya sehingga ia menerangi istana-istana Syam”. (HR Ahmad, Ibn Hibban, al-Hakim dll dengan status sahih berdasarkan syaawahidnya). Dalam riwayat Ahmad: “Dan ibuku telah melihat ketika mengandungkanku bahawa telah keluar daripada tubuhnya satu cahaya sehingga ia menerangi istana-istana Syam”.

Nombor 1:

Riwayat Ibnu Ishaq bahawa Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiulawwal merupakan riwayat yang masyhur dan diterima oleh ramai ulama. Menurut Ibn Kathir dalam al-Bidayah wa al-Nihayah; Ibn Abi Syaaibah dalam al-Musannaf meriwayatkan daripada Jabir RA dan Ibn ‘Abbas RA kata mereka: “Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah, hari Isnin 12 Rabiulawwal, pada hari Isnin juga baginda dibangkitkan, diangkat ke langit, berhijrah dan meninggal dunia”. Inilah yang masyhur di sisi jumhur ulama, والله أعلم (2/242). Ibrahim al-‘Ali dalam kitab Sahih al-Sirah al-Nabawiyyah menyatakan sanadnya sahih (hlm. 48).

Manakala pendapat lain menyebut 10, 9, 8, 3 dan 2 Rabiulawwal. Meskipun ada yang menyatakan pendapat yang paling sahih ialah Nabi SAW lahir sama ada 9 atau 10 Rabiulawwal. Namun, ini tidak menunjukkan bahawa riwayat 12 Rabiulawwal itu sebagai satu kesilapan fakta kerana ia masih di dalam lingkungan perselisihan pendapat yang masyhur di kalangan ulama dan pengiraan falak mengenainya juga masih dikira bersifat ijtihadi.

Perlu juga diketahui, ketepatan tarikh tersebut bukanlah menjadi tujuan utama sambutan Maulidur Rasul SAW. Tetapi yang menjadi objektif dan tujuan utama yang lebih besar daripada itu ialah sebagai medium dakwah untuk menyemarak dan menyuburkan kembali rasa cinta umat Islam kepada baginda Nabi SAW, di samping peluang dakwah untuk masyarakat non muslim lebih mengenali dan mendekati ajaran agung baginda Nabi SAW.

Moga pencerahan ini dapat menjawab sedikit kekeliruan yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Kerana antara kesilapan fakta dan perselisihan ulama adalah dua perkara yang jauh berbeza. Wallahu a‘lam.

-------------------------------------------------------------
Dr. Mohd Khafidz bin Soroni
Ketua Lujnah Hadis
Majlis Akademik ISLAMI

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1384886461678656&id=558058371028140

Sabtu, 21 Disember 2019

ADAKAH BACAAN AL-FATIHAH DENGAN SUARA BERBISIK TIDAK SAH SOLATNYA ?


Jawapan oleh : Ustaz Syed Shahridzan


Mengenai bacaan al-Fatihah dengan suara berbisik, terdapat nukilan dari kitab ‘Hasyiah Al-Syubramullisi ‘ala al-Nihayah’ iaitu salah satu rujukan utama fiqh mazhab Syafi’ie:

( ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﻧﻔﺴﻪ ‏) ﺃﻱ ﻓﻠﻮ ﻫﻤﺲ ﺑﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ .

Maksudnya: “Kata beliau: Disyaratkan mendengarkan dirinya (rukun qauli), iaitu jika dia berbisik dengan suaranya yang mana tidak memperdengarkan dirinya maka ia tidak dikira (sah), hendaklah dia mengulanginya.”

Menurut zahir kata-kata Sheikh Syubramullisi, jikalau bacaan al-Fatihah berbisik yg tidak didengari telinga sendiri maka tidak sah. Ini bermakna jikalau suara berbisik yang didengar di telinga sendiri hukum fatihahnya tetap sah.

Kesimpulannya menurut mazhab Syafi’ie, bacaan al-Fatihah di dalam solat dengan suara bisikan tetap sah, asalkan bacaan dengan suara bisikan itu didengari oleh telinga.

Fakta yang sama juga disebut dalam kitab Hasyiah al-Syarwani ‘ala al-Tuhfah dan Hasyiah al-Jamal ‘ala al-Manhaj. Oleh itu, fakta yg disebutkan dalam video ini adalah kurang tepat, ia memerlukan penjelasan yang lebih terperinci.

Walaubagaimana pun usaha al-Fadhil Ustaz Mohammad Asraff al-Hafiz memberi penjelasan dan kesedaran kepada ummah tentang betapa pentingnya bacaan al-Fatihah di dalam solat amatlah terpuji dan perlu diteruskan.

Saya sangat mengharapkan supaya lebih banyak video dari beliau agar kesedaran tentang kepentingan ilmu tajwid dan cinta al-Quran dapat dipupuk dalam jiwa masyarakat kita.
Wallahu A’lam
Abu Ruqayyah Ba ‘Alawi

Sumber : https://m.facebook.com/582894800/posts/10157711395969801/?d=n

Sabtu, 7 Disember 2019

KOMPILASI JAWAPAN ISU KANAK-KANAK DALAM SAF SOLAT1. Jawapan daripada Dr Khafidz Soroni :

https://m.facebook.com/sawanih/photos/a.558069754360335/600968816737095/?type=3

- Ada dalil yang sahih susunan saf untuk lelaki dewasa, kanak-kanak lelaki, wanita.

لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. (أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه)

"Hendaklah berdiri di belakangku dari kalangan kamu orang-orang yang matang/baligh dan faham/berakal, kemudian orang-orang yang hampir dengan mereka, kemudian orang-orang yang hampir dengan mereka”.

Bahkan ada diriwayatkan hadis dengan sanad hasan yang menyebut secara jelas susunan saf tersebut iaitu:

عَن أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن، قاله النووي في خلاصة الأحكام)

Daripada Abu Malik al-Asya‘ri RA katanya: “Mahukah aku khabarkan kamu tentang solat Nabi SAW, iaitu baginda mendirikan solat dan menyusun saf kaum lelaki dan menyusun di belakang mereka saf kanak-kanak, kemudian baru baginda mengimami mereka”. Dalam versi lain:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلِيهِ فِي الصَّلَاةِ الرِّجَالُ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ، ثُمَّ النِّسَاءُ. (رَوَاه الْبَيْهَقِيُّ في السنن الكبرى وضَعَّفَهُ)

"Telah berdiri di belakang Rasulullah SAW di dalam solat, kaum lelaki, kemudian kanak-kanak, kemudian perempuan”. Sanad hadis ini daif, namun DIKUATKAN dengan hadis-hadis di atas.

- kanak-kanak lelaki (mumayyiz) hadir terlebih dahulu dan berada dalam saf dari orang lelaki dewasa.

- pandangan daripada ulamak muktabar mazhab asy Syafie seperti Imam An Nawawi (mujtahid fatwa mazhab Asy Syafie), Imam arRamli, Imam Ibnu Hajar al Haithami, Syeikhul Islam Zakariya al Ansari dan lainnya beserta kitab-kitab mereka.

2. Jawapan daripada Ustaz Syed Shahridzan
(ditujukan juga untuk adik yang bertanya dalam surat)

https://youtu.be/nKzGSXP6N4I

- kanak-kanak lelaki yang mumayyiz terlebih dahulu berada di saf hadapan memang berhak berada di situ.

- mendahulukan lelaki dewasa lebih utama untuk berada di saf hadapan (disertakan hadis sahih dan juga syarah dari Imam An Nawawi), ini juga sunnah.

- Dalam mazhab Asy Syafie dalam PANDANGAN MUKTAMAD - ketika iqamah dan kanak-kanak lelaki MUMAYYIZ dah berada di saf pertama maka tiada hak untuk keluarkan kanak-kanak itu dari safnya. Namun sunnah yang lebih utama adalah untuk lelaki dewasa.

- mengasingkan kanak-kanak lelaki BELUM MUMAYYIZ dari saf dewasa memang berlaku menurut pandangan ulamak dalam Kitab Fathul Bari oleh Ibnu Rajab (bukannya tiada) ini amalan sahabat Nabi sallallahu 'alaihi wasallam.

- makruh meletakkan dudukkan sekali kanak-kanak BELUM MUMAYYIZ dan lelaki dewasa dalam satu saf.

- kena jaga bab taharah (kebersihan) di bahagian kemaluan bagi lelaki yang belum bersunat/berkhatan.

3. Jawapan daripada Ustaz Azhar Idrus

- Hukum bawa anak kecil ke masjid
https://youtu.be/esJVsDdBcQc

- Anak buat bising dalam masjid siapa yang salah ?
https://youtu.be/vswNzLhDgBE

4. Jawapan daripada Ustaz Abdul Somad

- Hukum membawa anak solat ke masjid
https://youtu.be/tawIPZ8RHeY

- Anak-anak bermain dalam masjid
https://youtu.be/C196DbriMxY

Selasa, 3 Disember 2019

Qasidah dan Syair memuji Rasulullah SAW – Dibolehkan atau Dilarang?1-      Kita sedia maklum bagaimana orang-orang Arab sejak zaman Jahiliyah lagi tak dapat dipisahkan dengan bentuk kesenian dan kesusasteraan mereka seperti Syair dan Qasidah. Ini jelas apabila kita mempelajari sejarah Arab bahkan dalam Sirah Nabawiyyah juga ada disebutkan tentang perkara ini.

2-      Malah di dalam Al-Quran sendiri berulang perkataan ‘Syair’ dan sebuah surah dinamakan dengan as-Syu’ara yang bermaksud ‘para penyair’. Bermula dari ayat 224 di dalam surah tersebut kita dapati Allah SWT menyebut bahawa terdapat penyair yang beriman dan beramal soleh dan ada juga penyair yang tidak beriman dan berdusta.

3-      Maka jelas bahawa terdapat perbezaan di antara penyair dan syairnya yang diterima oleh Islam dengan penyair dan syairnya yang tidak diiktiraf di dalam Islam.

4-      Kita dapati para sahabat bersyair dan melantunkan qasidah di hadapan Baginda SAW dan Baginda akan mendengar, terkadang tersenyum dan terkadang memuji syair yang baik. Manakala Baginda akan membetulkan kalau ada syair yang salah dan tidak tepat.

5-      Zaman berzaman juga kita dapati para ulama begitu kreatif dan hebat dalam mengarang syair-syair dan qasidah yang memuji Rasulullah SAW. Ia bukanlah satu perkara yang pelik kerana syair dan qasidah yang memuji Rasulullah SAW telah pun ada pada zaman Baginda SAW sendiri.

6-      Kitab-kitab Hadith dan Sirah sendiri mengumpulkan pelbagai syair pujian terhadap Baginda SAW dikarang dan dideklamasikan oleh para Sahabat seperti Sayyiduna Hassan Bin Thabit RA, Abdullah Bin Rawahah RA, Abu Bakr as-Siddiq RA, Umar Bin al-Khattab RA, Ka’ab Bin Malik RA, Ka’ab Bin Zuhair RA, al-Abbas Bin Abd. Muttolib dan lain-lain.

7-      Syair dan qasidah yang memuji Baginda SAW ini dibacakan di hadapan Baginda SAW dan Baginda SAW tidak memarahi atau melarang. Bagaimanakah pula kita pada hari ni tidak suka atau melarang bacaannya?

8-      Oleh itu para ulama zaman berzaman mengambil contoh perbuatan para Sahabat RA dengan memuji Rasulullah SAW dalam bentuk syair dan qasidah. Syair dan qasidah ini dibukukan dan dibacakan malah disebarkan kepada masyarakat.

9-      Ada pihak yang kita dapati mempunyai ‘alahan’ dan tidak suka syair dan qasidah memuji Rasulullah SAW. Ada pula yang melarang dengan membawa dalil daripada  sebuah Hadith Sahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari RH:
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم
Maksudnya:
‘Jangan berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Kristian memuji berlebihan kepada Isa Bin Maryam AS’. 

10-   Sedangkan maksud Hadith di atas adalah – jangan memuji Rasulullah SAW dengan pujian yang salah iaitu mengangkat Baginda sehingga mencapai tahap ketuhanan seperti yang kita lihat di dalam terjemahan Hadith di atas iaitu potongan ‘sebagaimana orang-orang Kristian memuji berlebihan kepada Isa Bin Maryam AS’.

11-   Seeloknya kita pelajari maksud syair dan qasidah yang memuji Baginda SAW dan menghayati bagaimana para ulama memilih perkataan yang indah dan berirama untuk memuji manusia yang paling indah – Rasulullah SAW.Adlan Abd Aziz
Timbalan Pengerusi ISLAMI Kebangsaan
*Tirmidhi Centre*

Sumber : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=438010053564599&id=173690323329908

BEZA SOLAT ANTARA LELAKI DAN PEREMPUAN

Jawapan diberikan oleh Ustaz Adlan Aziz

Sila rujuk : http://alitantawi.blogspot.com/2010/12/ulasan-tambahan-berkaitan-sifat-solat.html?m=1

1-Pertama, saya ingin ringkaskan pandangan yang disebut oleh Imam al-Nawawi (wafat 676H) dalam bukunya al-Majmu' yang merupakan antara rujukan utama dalam Fiqh Mazhab al-Syafie dan juga fiqh perbandingan dengan mazhab lain. Dalam buku ini kita dapati al-Nawawi telah menyebut tentang perbezaan solat lelaki dan solat perempuan. Beliau telah menukilkan pandangan Imam al-Syafie (wafat 204H). Mari kita lihat kesimpulan yang ada dalam buku al-Majmu' ini :

a-Secara keseluruhannya solat lelaki adalah sama saja dengan solat perempuan dari segi pergerakan solat.

b-Namun begitu terdapat beberapa perbezaan yang digalakkan menurut pandangan Imam al-Syafie iaitu:

-perempuan merapatkan dan tidak merenggangkan ketika dalam solat.
-ketika sujud, dirapatkan perut dan pehanya.
-merendahkan suaranya.
-menebalkan jilbabnya.
-merenggangkan jilbabnya ketika ruku' dan sujud untuk mengelakkan daripada dilihat bentuk badan dengan jelas.
-jika terganggu atau berlaku apa-apa, perempuan menepuk tangannya.
[al-Majmu', jilid 3, m.s. 495, cetakan Maktabah al-Irsyad, Jeddah]

2-Kedua, terdapat beberapa hadith yang sememangnya dhaif berkaitan perkara ini. Itu tidak menjadi soal kerana kedhaifan hadith tidak semestinya bermaksud perkara itu sesuatu yang salah. Pengkaji dan penuntut ilmu-ilmu Islam harus sedar bahawa para ulama mengeluarkan hukum dan cadangan serta fatwa bukan semata-mata berdasarkan hadith-hadith sahih, tetapi melihat pelbagai maklumat antaranya ialah - fatwa dan amalan generasi awal dari kalangan sahabat, tabiin dan generasi selepas mereka.

3-Ketiga, oleh itu kita dapati persoalan perbezaan antara perbuatan lelaki dan perempuan dalam solat telah pun diungkapkan oleh sebahagian tokoh-tokoh ilmuan Islam terkemuka malah dari generasi awal. Saya ingin membawa analisis ringkas tentang apa yang disebutkan oleh Imam Abd. Razzaq al-Son'ani dalam bukunya yang terkenal - al-Musannaf - dalam jilid 3, m.s. 137 dan 138 [cetakan al-Maktab al-Islami, tahun1983]:

- Imam Abd. Razzaq telah menulis satu bab berkaitan 'cara wanita mengangkat tangan ketika takbir, juga cara wanita berdiri, rukuk dan sujud ketika solat'.

- Beliau telah membawa sejumlah 8 riwayat yang menunjukkan pendapat daripada : Saidina Ali Bin Abi Tolib, Ataa' Bin Abi Rabah, al-Hasan al-Basri, Qatadah dan Ibrahim iaitu dari kalangan para sahabat dan tabiin yang menunjukkan terdapat - beberapa perbezaan antara cara solat lelaki dan wanita.

- Ini menunjukkan bahawa para ulama selepas mereka yang membawa idea yang sama sebenarnya berpunca daripada generasi yang lebih awal. Walaupun terdapat perbezaan pendapat, kita perlu hormati fatwa dan amalan generasi awal.

- Kita juga dapat melihat pandangan ini dibawa oleh Imam al-Syafie sebagaimana dinyatakan di atas tadi melalui buku al-Majmu' karya al-Nawawi.

4- Keempat, terdapat sebuah buku yang boleh kita jadikan sumber rujukan dalam hal berkaitan ini iaitu - al-Jami' Li Ahkam al-Nisaa' oleh Syeikh Mustafa al-Adwi. [Rujuk jilid 1, bermula muka surat 371, cetakan Dar al-Sunnah, tahun 1992], beliau telah menyenaraikan pelbagai hadith dan fatwa sahabat serta ulama tentang perbezaan solat antara wanita dan lelaki. Walaupun beliau menyatakan kedhaifan hadith-hadith yang berkaitan, namun beliau telah menilai sahih riwayat-riwayat dari tabiin dan ahli ilmu lain tentang perbezaan keadaan pergerakan solat lelaki dan wanita. Malah beliau menyatakan pula fatwa ulama terkemuka berkaitan hal ini, antaranya dari:

-Imam al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra.
-Ibn Qudamah dalam al-Mughni.
-al-Son'ani dalam Subul al-Salam.

Lalu syeikh Mustafa al-Adwi menyimpulkan bahawa terdapat 2 pandangan yang beliau temui berkaitan pergerakan solat wanita. Pertama, ia sama sahaja dengan lelaki. Kedua, ia berlainan pada beberapa tempat dan ini juga adalah diriwayatkan daripada para tabiin. Beliau menerima keduanya.

5-،Kelima, apabila direnungkan sepintas lalu apa yang telah dinyatakan di atas, adakah anda sanggup untuk menyatakan bahawa 'sesiapa yang membezakan solat lelaki dan wanita telah melakukan pembohongan dan berdusta ke atas Rasulullah s.a.w.'? Ini adalah satu sikap yang melampau dan keluar daripada topik perbincangan. Adakah ulama kita yang terdahulu begitu sekali sifatnya dan sikapnya?

Apa yang ditegaskan oleh sebahagian ulama ialah -

-sememangnya secara umumnya lelaki dan wanita sama sahaja dari segi pergerakannya dalam solat.

-namun mereka mencadangkan beberapa cara untuk wanita berdasarkan wanita perlu memelihara dirinya dari pandangan umum ketika solat. Ini termasuk ketika menunaikan solat di masjid-masjid sejak dulu hingga kini.

-tindakan dan pandangan mereka ini tidak langsung ada kaitan dengan istilah 'pembohongan' ke atas Rasulullah s.a.w. dan amat jauh sekali daripada maksud hadith yang disebut oleh penulis.

Semoga Allah SWT menyelamatkan ahli ilmu dan pencinta ilmu daripada sikap melampau. Amin.

Ahad, 17 November 2019

SERBAN PAKAIAN SUNNAH DAN DALIL-DALILNYA

PAKAI SERBAN ITU ADAT ARAB JAHILIYAH?

Imam Bukhari Rh.a dalam sahihnya Bukhari telah memasukkan satu bab iaitu باب العمامة lalu dibawah bab Beliau memasukkan hadis لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراول الى أخر الحديث

عمائم adalah lafaz jamak kpd عمامة
Memakai imamah (serban) banyak sekali dinukilkan daripada Baginda SAW dan jemaah Para Sahabah R.Anhum Ajmain.
Juga dalam Sahih Bukhari dlm Kitabul Wudhuk diriwayatkan dari tariq Jaafar Bin Amar r.a :
رايت النبي صلى الله عليه و سلم يمسح على عمامته و خفيه....
Aku melihat Baginda SAW menyapu ke atas serban dan kedua khuf Baginda SAW....
Demikian juga riwayat Sahih Muslim dari tariq Mughirah Bin Syu'bah r.a :
توضأ النبي صلى الله عليه و سلم و مسح على الخفين و العمامة...
Telah berwudhuk Nabi SAW dan telah menyapu ke atas kedua khuf dan serban Baginda SAW...
Maka dari hadis-hadis ini telah sabitlah bahawa memakai serban adalah di antara sunnah Baginda SAW dan mereka yang memakainya akan mendapat pahala sunnah dan yang paling penting akan mendapat Muhabbat dan Cinta Allah Rabbul Izzah sepertimana janji Allah dalam firmanNya :
قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفرلكم زنوبكم و الله غفور الرحيم
Katakanlah wahai Muhammad SAW sekiranya kamu mencintai Allah maka hendaklah kamu ittiba'akan daku. Nescaya Allah akan mula mencintai diri kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. (Al-Imran)..

Banyak sekali hadis-hadis yang mentaghribkan supaya istiqamah memakai serban, antaranya Imam Tabrani menukilkan di dalam Mu'jam Kabirnya dan Imam Baihaqi rh.a di dalam Syu'bul Iman akan satu hadis marfu' dari Nabi SAW :
أعتموا تذدادو الحلما......
Pakailah kamu akan serban kerana sesungguhnya dengan memakainya akan menambahkan sifat hilm....

Walaupun hadis ini dinilai dhaif oleh Imam Bukhari rh.a , namun Imam Hakim rh.a telah mentashihkannya dan pula hadis ini mempunyai banyak syawahidnya yang menjadikan hadis ini paling kurang Hadis Hasan Lighairihi....

Antaranya hadis yang dinukilkan oleh Imam Abu Daud rh.a dalam Sunannya dari tariq Rukanah r.a.....:
سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول فرق ما بيننا و بين المشركين العمائم على القلانس
Aku mendengar Baginda SAW bersabda:
Perbezaan di antara kita dengan golongan Musyrikin adalah kita memakai serban di atas kopiah ( sedangkan Musyrikin mereka memakai serban tanpa kopiah)...(Abu Daud/ Bab Fil Ama'im/Hadis no 4078)

Imam Abu Daud tidak memberi komentar apa2 tentang hadis ini yang memberi maksud hadis ini Solih (sohih) menurut pendapatnya...
Begitu pentingnya nilai memakai serban sehingga dijadikan Baginda SAW pengukur untuk membezakan cara dan kaifiat kita memakai serban dengan cara Musyrikin..

Nah! Mana perginya mereka yg mengatakan memakai serban ini adalah sunnah orang arab?? Mereka tidak memerhatikan bgaimana hadis lain mensyarahkan bahawa walaupun orang2 Arab terdahulu memakai serban namun kaifiat memakai serban adalah amat berbeza dengan kita orang2 Islam..

Pertamanya saya tidak berani untuk mengatakan memakai serban ini hanyalah adat orng2 Arab. Ini kerana terdapat satu asar ketika mana seseorang telah bertanya Ibnu Umar r.a (Pencinta Sunnah Baginda SAW yg hakiki)...
يا ابا عبد الرحمان : هل العمامة السنة؟ قال نعم...
Wahai Abu Abdul Rahman (kuniah bg Ibnu Umar) adakah memakai serban itu satu sunnah? Beliau menjawab: ya! (Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari Juzu' 18/ Kitabul Libas/ Babul Ama'im)

Baiklah (ala sabil-taslim) sekiranya kita mengalah bahawa memakai serban ini hanyalah adat orang-orang Arab. Namun adat yang mana telah dijadikan amalan oleh Baginda SAW, secara automatiknya ia akan menjadi sunnah walaupun ianya tidak digelar sunnah ibadah tapi ianya dipanggil sunnah adiyah ataupun sunnah jibliyyah...

Namun yang kita tuntut adalah Cinta dan Muhabbat Allah dan janji kurnia cinta dan muhabbat llah ada di dalam itiiba' Baginda SAW yg sepurna damada dalam ittiba' sunnah ibaadah mahupun sunnah aadah...
Wallhu A'lam.!!

Oleh Maulana Wan Aswadi, Miftahul Ulum Hulu Langat

Sabtu, 16 November 2019

Umur Saidatina Khadijah Ketika Berkahwin Dengan Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam

UMUR SAYYIDATUNA KHADIJAH BINTI KHUWAILID RA KETIKA BERKAHWIN DENGAN NABI SAW


1- Kita bersyukur kerana pada setiap masa terutamanya bulan Maulidur Rasul, masyarakat sentiasa mengambil tahu tentang kehidupan Rasulullah SAW.

2- Di antara maklumat penting berkaitan hidup Baginda Rasulullah SAW adalah tentang para Ummahat al-Mukminin (Ibu-Ibu orang beriman) iaitu para isteri Baginda SAW. Semoga Allah SWT meredhai mereka semua. Gelaran sebagai Ibu-Ibu orang beriman disebutkan di dalam Al-Quran dalam Surah al-Ahzab, ayat 6.

3- Isteri Rasulullah SAW yang pertama ialah Sayyidatuna Khadijah Binti Khuwailid RA. Pelbagai kelebihan dan keutamaan beliau disebutkan di dalam Hadith-Hadith. Kita perlu membaca kisah hidup beliau dan perjuangannya bersama Rasulullah SAW.

4- Sebelum beliau berkahwin dengan Rasulullah SAW, beliau telah berkahwin dua kali dan mempunyai beberapa orang anak.

5- Ada yang membangkitkan persoalan – berapakah umur beliau ketika berkahwin dengan Nabi SAW? Pendapat yang popular dan kita semua sedia maklum adalah beliau berumur 40 tahun ketika berkahwin dengan Nabi SAW.

6- Namun masa ke semasa ada sahaja pihak yang mempertikaikan maklumat ini dengan mengatakan ia tidak benar, tidak sahih, tidak betul dan sebagainya.

7- Apabila kita melihat maklumat tentang perkara ini di sisi para ulama Sirah Nabawiyyah dan juga ilmuan yang mengarang tentang biodata kehidupan Sayyidatuna Khadijah RA sendiri, kita akan dapat bahawa di sana ada beberapa pendapat dalam kalangan ulama iaitu:

8- Ada yang menyebut bahawa umur beliau ketika berkahwin dengan Rasulullah SAW adalah – 40 tahun. Ada juga yang menyebut usia lain seperti: 45 tahun, 44 tahun, 35 tahun, 28 tahun dan 25 tahun. Para ulama menyebutnya sebagai pendapat-pendapat yang wujud padanya perbezaan (khilaf).

9- Begitulah keadaanya pada sebahagian maklumat tentang Sirah Rasulullah SAW. Ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan, ada yang masyhur, ada yang tidak diketahui dan ada yang dinafikan ulama.

10- Berkaitan umur Sayyidatuna Khadijah RA ketika berkahwin dengan Rasulullah SAW, kita dapati ulama-ulama sirah menyebutkan beberapa pendapat dalam keadaan terbuka.

11- Sememangnya pendapat ’40 tahun’ juga disebutkan bersama beberapa pendapat lain. Saya cuba membaca kembali sumber-sumber yang popular dan utama tentang sirah dan cuba melihat bagaimanakah ulama menyebut perkara ini. Maka jelas kita dapati:

a) Terdapat ulama yang menyebut pendapat ’40 tahun’ sahaja tanpa menyebut pendapat lain.

b) Ada juga yang menyebut bersama pendapat ’40 tahun’, pendapat-pendapat yg lain juga .

12- Kalau sememangnya ada beberapa pendapat yang disebutkan ulama, maka nyatakanlah dengan harmoni dan tidak saling menyalahkan.

13- Maka janganlah ada pihak yang mengelirukan masyarakat sehingga mengatakan pendapat ’40 tahun’ itu tidak betul atau tidak sahih. Tanya balik diri kita, apakah tujuan dan matlamat seorang ilmuan? Jawapannya untuk menyelesaikan kekeliruan, bukan menambah kekeliruan.

Rujukan:
- كتاب الطبقات الكبير karya Imam Ibn Sa’d RH (wafat 230H )
- دلائل النبوة karya Imam Baihaqi RH (wafat 458H)
- تهذيب الأسماء واللغات karya Imam Nawawi RH (wafat 676H)
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب karya Imam Ibn Abd. Barr RH (wafat 458H)
- الإصابة في تمييز الصحابة karya Imam Ibn Hajar al-Asqalani RH (wafat 852H)
- أسد الغابة في معرفة الصحابة karya Imam Ibn al-Athir RH (wafat 630H )
- سير أعلام البنلاء karya Imam Zahabi RH (wafat 748H)
- البداية والنهاية karya Imam Ibnu Kathir RH (wafat 774H)

Adlan Abd Aziz
Tirmidhi Centre

Isnin, 7 Oktober 2019

Siapakah Yang Layak Digelar Pakar Hadith?

Untuk mengetahui seseorang itu pakar atau tidak dalam ilmu hadith kita boleh semak sama ada seseorang itu menepati ciri-ciri pakar yg telah digariskan oleh ulama. Berikut ialah peringkat-peringkat dalam Ahli Hadith, diperingkat mana letaknya kita?

2. Peringkat Pertama: Al-Hakim:

هو من أحاط بالسنة ولم يفته الا يسير

"Seorang yang menghafal/mengetahui sunnah dan tidak ada yang tidak diketahui kecuali sedikit"

3. Peringkat kedua: Al-Hujjah:

هو من أحاط بثلاثمائة ألف حديث

"Orang yang menghafal/mengetahui 300,000 hadits (sanad dan matannya)".

4. Peringkat Ketiga: Al-Hafizh:

هو من حفظ مائة  ألف حديث متنا واسنادا

"Seorang yang menghafal 100,000 ribu hadits, matan beserta sanadnya".

(Ibanah al Ahkam, syarah Bulugh al Maram juz 1 hal. 9).

5. Ketiga-tiga peringkat ini hampir sudah tidak ada atau sudah hampir pupus.

6. Peringkat Keempat: Al Muhaddits

هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها

"Seseorang yang bergelut (sibuk) dengan ilmu hadits, sama ada riwayat atau dirayah dan mengetahui banyak riwayat-riwayat hadits beserta keadaan perawi-perawinya (jarh wa ta'dil)".

(Taisir Mustholah hadits hal. 17)

Istilah muhaddith lebih tepat dan jelas lagi jika kita lihat pernyataan Imam al Hafizh Sakhawi.

Al Hafizh Sakhawi dalam kitab Fathul Mughits 1/40.

الذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين ان يكون كتب وقرأ وسمع ووعى ورحل الى المدائن والقرى وحصل أصولا وعلق فروعا من كتب المساند والعلل والتوارخ التي تقرب من ألف تصنيف

"Yang boleh disebut Muhaddits menurut tradisi ulama hadits adalah jika ia menulis, membaca, mendengar, dan memahami hadith, dia pergi ke kota-kota dan desa-desa dan telah menghasilkan ushul (agama), mampu menta'liq furu' fikih dalam kitab-kitab musnad, kitab ilal hadits, kitab sejarah, yang semuanya hampir mendekati 1000 karangan"

7. ANDAIKAN jika anda ada phd hadith yg hanya kaji satu tajuk kecil dari puluhan cabang ilmu hadith (sekitar 70 cabang) dan anda rajin membaca dan mengkaji, anda akan masuk diperingkat mana antara pertama hingga keempat?

8. Apatah lagi jika yg sering menaqal dari perisian maktabah syamilah, forum wahabi ahlalhadeeth, laman web wahabi islamweb dan lain-lain.

9. Sudah tibanya untuk beli baju yg diukur di badan sendiri. Ya !! Kamu yg sedang baca tulisan ini ! Kamu lah.

Disediakan oleh:

Pertubuhan Penyelidikan Ahlussunnah Wal Jamaah Johor Bahru, Johor

Ahad, 6 Oktober 2019

Ada apa dengan DOA QUNUT?Jawapan dari Al-Alim Maulana Hussein Abd Qadir Yusufi.

Sebenarnya dalil membaca qunut ini kuat.

حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى قالا:حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عمرو بن مرة عن ابن ابي ليلى عن البراء بن عازب(( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والعشاء))

Di antara sahabat yg meriwayatkan hadis ini juga ialah :
1)Ali bin Abi Thalib.
2)Anas bin Malik.
3)Abu Qurairah.
4)Ibnu Abbas.
5)Khufa' bin Ima' bin Rakhdhah Al-Ghifari

Status hadis ini ialah HADIS HASAN SAHEH.

Ada riwayat yg lain mennyatakan bahawa Nabi S.A.W membaca qunut kelima2 waktu solat.

Di dalam riwayat lain pula menyebutkan bahawa Nabi S.A.W membaca qunut sehingga baginda wafat.

Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari pula menyebutkan bahawa Nabi S.A.W membaca qunut 1 bulan kemudian baginda wafat.

..................................................

PEESOALAN.

Adakah Imam Syafie tidak tahu bahawa ada dalil lain yg kuat juga menyatakan bahawa Nabi S.A.W tidak membaca qunut?

Di sisi Imam Abu Hanifah, beliau mentarjihkan hadis tidak membaca qunut pada solat subuh.

Imam Syafie belajar dgn gurunya yg bernama Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, gurunya itu pula belajar dgn Imam Abu Hanifah.
Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani juga berpegang dgn hadis tidak membaca qunut pada solat subuh (Sependapat dgn gurunya Imam Abu Hanifah).

Adapun Imam Syafie apabila beliau menilai dalil2 tersebut, beliau mendapati bahawa dalil2 membaca qunut itu adalah lebih kuat berbanding dalil2 tidak membaca qunut .Lalu beliau mentarjihkan dalil yg menyatakan membaca qunut itu berbanding selainnya.

Ulama2 besar Imam Buwaity,Imam Muzani, Syeikh Zakaria Al-Nasori, Imam Al-Ghazali,Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalini, Imam Nawawi dan lain2 ini menyokong Imam Syafie dan MEREKA SEPENDAPAT mengatakan bahawa dalil membaca qunut itu adalah lebih kuat berbanding selainnya.

Sekiranya dalil membaca qunut itu tidak kuat maka Ulama2 tadi merekalah yg PERTAMA2 akan mengkritik terlebih dahulu.Tetapi mereka tidak pun mengkritik bahkan mereka menyokong.

............................................

Kisah : Orang2 kafir telah berniat jahat memanggil sahabat2 Nabi yg pandai tentang AlQuran untuk mengajarkan AlQuran,hukum-hakam sebagainya kepada mereka. Maka Nabi S.A.W pun memilih dan menghantarkan kpd mereka huffaz dan para qurra' dari kalangan para sahabat kepada mereka. Kemudian orang2 kafir itu mengkhianati dan membunuh sahabat2 tersebut. Lalu sampailah berita sedih ini kepada Nabi S.A.W lalu Nabi membaca qunut dan menyebutkan nama2 pemimpin kafir di dalam qunutnya. Kemudian turulah ayat sebulan setelah itu (ليس لك من الأمر شيء).
Apabila turunya ayat itu Nabi mula meninggalkan MENYEBUT nama2 mereka yakni (pemimpin2 kafir di dalam qunut itu). Bukanlah Nabi MENINGGALKAN membaca Qunut.

Kerana itu Anas bin Malik menyebutkan bahawa Nabi S.A.W membaca qunut sehingga baginda wafat.

Zaman ini orang2 awwam menyangkakan bahawa orang2 yang mempunyai PHD itu telah mengetahui segalanya2. Sedangkan mereka itu hanya menjaja PHD mereka sahaja.

Sebahagian mereka sekiranya mereka berada di negara yang ummat islam tidak mebaca qunut, mereka akan mengatakan bahawa dalil membaca qunut itu lebih kuat. Tetapi sekiranya mereka bersama dengan ummat islam yg membaca qunut pulak mereka akan mengatakan bahawa dalil tidak membaca qunut itu adalah lebih kuat. Dan ini telah berlaku.

Sememangnya hal berkenaan qunut subuh adalah perkara khilaf di kalangan para fuqaha mazhab. Namun begitu Mazhab kita mengatakan qunut subuh adalah sunat berdalilkan Hadis dari Saidina Anas bin Malik sebagai berikut:

ما زال رسول الله يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الحياة

" Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam selalu berqunut pada solat subuh sehinggalah baginda wafat (HR Bukhari dan Muslim).

BUKAN IMAM SYAFIE SAHAJA YANG BERQUNUT.

Perlu juga diketahui bahawa amalan berqunut subuh ini bukan hanya amalan imam as-Syafie. Bahkan para sohabat termasuk Khulafa Ar-Rasyidun turut mengamalkan qunut subuh.

Berikut kenyataan dari kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan at-Tirmidzy yang menaqalkan dari al Hazimiy dalam kitab al-I'tibar menyatakan : " Khilaf para ulama berkenaan qunut pada solat Subuh. Kebanyakan Sohabat , Tabi'in dan para ulama berpendapat adanya qunut pada solat subuh. Di antara mereka yang kami riwayatkan darinya berkenaan hal yang demikian dari kalangan Sohabah ( yang mengamalkan qunut subuh ) adalah :

ِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، وَمِنَ الصَّحَابَةِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَأَبُو حَلِيمَةَ مُعَاذُ بْنُ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُّ ، وَخُفَافُ بْنُ إِيمَاءِ بْنِ رَحْضَةَ ، وَأُهْبَانُ بْنُ صَيْفِيٍّ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ ، وَعَرْفَجَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْأَشْجَعِيُّ ،وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَعَائِشَةُ الصِّدِّيقَةُ ، وَمِنَ الْمُخَضْرَمِينَ أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ ، وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، وَأَبُو رَافِعٍ الصَّائِغُ
Dari kalangan Tabi'in pula ialah :

وَمِنَ التَّابِعِينَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَقَتَادَةُ ، وَطَاوُسٌ ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَالرَّبِيعُ بْنُ خَيْثَمٍ ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَعُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَزِيَادُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ،

Dari kalangan fuqaha pula ialah :

وَمِنَ الْأَئِمَّةِ وَالْفُقَهَاءِ أَبُو إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، وَحَمَّادٌوَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الشَّامِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ رِوَايَتَانِ ، وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ خَلْقٌ كَثِيرٌ ، [ ص: 360 ]

Rujuk : Tuhfatul Ahwazi.

Itulah mereka. MEREKA INI SANGAT SUKA BERBEZA PENDAPAT.

Ijtihad mereka ini lebih kepada MEMBUAT KACAU.

تزببت وأنت حصرم