CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Rabu, 7 Januari 2009

Kepentingan Sanad dalam Sistem Pembelajaran Islami dan Periwayatan Warisan Islam (Turath Islami) Bab 3

Pembukuan Kitab-kitab Sanad dan Thabat bagi Kitab-kitab Turath Islami

Imam Al-Hafiz Ibn Hajar r.a. merupakan antara ulama' yang paling berperanan dalam menghimpunkan sanad-sanad bagi kitab-kitab Turath islami dalam rangka untuk menghidupkan semula budaya sanad dalam tradisi ilmu Islam.

Antara kitab-kitab yang menghimpunkan sanad-sanad Turath Islami adalah:

1. Al-Wajiz fi Zikr Al-Mujaz wa Al-Mujiz oleh Sheikh Abi Thohir As-Silafi

2. Al-Majma' Al-Mu'assas oleh Imam Ibn Hajar

3. Al-Mu'jam Al-Fahras juga oleh Imam Ibn Hajar

4. Al-Burqah Al-Masiwah fi Asanid At-Toriqah oleh Sheikh Habib Ali bin Abi Bakr As-Sakran (895 H)

5. Al-Juz' Al-Latif fi At-Tahkim As-Syarif oleh Al-Habib Abi Al-'Adni bin Abi Bakr Al-Aidarus (914 H)

6. At-Thiraz Al-Mu'allim oleh Al-Habib Sheikh bin Abdillah Al-'Aidarus (m: 990 H)

7. Mu'jam As-Syilli oleh As-Sayyid Muhammad As-Syili

8. 'Uqud Al-Lali fi Al-Asanid Al-'Awali oleh Sheikh Umar ibn Abidin

9. Al-Minah Al-Badiyyah fi Al-Asanid Al-'Aliyah oleh Al-Musnid Ibu Mahdi Isa nin Muhammad At-Tha'alabi (m: 1080 H)

10. Muntakhob Al-Asanid oleh Al-Musnid Ibu Mahdi Isa nin Muhammad At-Tha'alabi

11. Kanzul Riwayah oleh Al-Musnid Ibu Mahdi Isa nin Muhammad At-Tha'alabi

12. Al-Imdad bi Ma'rifati 'Uluwi Al-Isnad oleh Imam Abdullah bin Salim Al-Bashri (m: 1134 H)

13. Al-Umam li Iqazh Al-Himam oleh Sheikh Abu Thohir Ibrahim bin Hasan Al-Kurani (m: 1101 H)

14. Sillatu Al-Kholaf bi Mausul As-Salaf oleh Al-Muhaddith Sheikh Muhammad bin Sulaiman Al-Rudani (1094 H)

15. Kifayah Al-Muttholie' oleh Sheikh Hasani bin Ali Al-'Ujaimi Al-Makki

16. Al-Muqtathif min Ittihaf Al-Akabir bi Asanid Al-Mufti Abdil Qadir oleh Muhammad Hasyim As-Sindi (m:1174 H)

17. Kanz Al-Barahin Al-Jasbiyyah wa Al-Asrar Al-Ghaibiyyah li sadaat Masyaikh At-Thoriqah Al-Haddadiyyah Al-'Alawiyah oleh Al-Habib Sheikh bin Muhammad Al-Jufri

18. Miftah Al-Asrar fi Tanazuli Al-Asrar wa Ijazah Al-Akhyar oleh Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad Bal Faqih

19. Syifa' As-Saqim bi Idhoh Al-Asnad oleh Al-Habib Abdullah bin Husein Bal Faqih

20.Bazl Al-Nahlah oleh Al-Habib Abdullah bin Husein Bal Faqih

21. 'Uqud Al-Aal fi Asanid Ar-Rijal oleh Al-Habib Al-Musnid 'Aidarus bin Umar Al-Habsyi

22. Al-Nafas Al-Yamani oleh Sheikh Al-Habib Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahdal (m:1250 H)

23. Minhah Al-Fattah Al-Fathir fi Asanid As-Saadah Al-Akabir oleh Al-Habib 'Aidarus bin Umar Al-Habsyi juga.

24. 'Aqd Al-Yawaqit Al-Jauhariyyah wa Samth Al-'Ain Az-Zahabiyyah oleh Al-Habib 'Aidarus bin Umar Al-Habsyi juga.

25. Al-'Uqud Al-Lu'lu'ah fi Asanid At-Thoriqah Al-Alawiyyah oleh Al-Habib Abi Bakr bin Syihab

26. Thabat Al-Habib As-Sirri oleh Al-Habib Al-Musnid Muhammad bin Salim As-Sirri

27. Thabat Al-'Allamah Al-Habib Abdullah bin HAdi Al-Haddar oleh muridnya Al-Jabib Abdullah bin Ahmad Al-Haddar

28. Tuhfah Al-Mustafid fi man 'akhoza 'anhum Muhammad bin Hasan 'Aidid oleh Al-Habib Muhammad bin Hasan 'Aidid

29. Minhah Al-Ilah fi Al-Ittisol bi ba'dhi Auliya' oleh Al-Habib Salim bin Hafiz Aal Sheikh Abi Bakr bin Salim

30. Awa'il Al-Watri wa musalsalatihi oleh Sheikh Ali bin Zhohir Al-Watri Al-Madani (m: 1322 H)

31. Khulasoh Al-Syafiyah fi Al-Asanid Al-'Aliyyah oleh Al-Habib 'Alawi bin Thohir Al-Haddad (m:1382 H), bekas Mufti Negeri Johor

32. Mu'jam Al-Khulasoh Al-Kafiyyah oleh Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan

33. Fath Al-Qawiy (thabat Al-Habib Abi Bakr bin Ahmad Al-Habsyi)

34. Thabat Al-Habib Uthman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya (1333H)

35. Thabat Al-Habib 'Alawi bin Saqqaf Al-Jufri

36. Al-Aqd Al-Farid fi Ma'rifah Ulu Al-Asanid oleh Sheikh Sayyid Ahmad bin Sulaiman Al-Arwadi

37. Al-Irsyad ila Muhimmat 'Ilm Al-Isnad oleh Sheikh Waliyullah Ad-Dahlawi

38. An-Nasj wa Al-Khaith li Ba'dhi Asanid Al-Allamah bin Semait

39. Ittihaf Al-Akabir bi Isnad Ad-Dafatir oleh Imam As-Syaukani

40. Al-Jawahir Al-Ghowali fi Bayan Al-Asanid Al-'Awali oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Budairi Al-Husaini As-Syami

41. Fihras Al-Faharis oleh Sheikh Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani

42. Ittihaf Al-Ikhwan bi Asanid Saidina wa Maulana Fadhl Ar-Rahman oleh Sheikh Ahmad bin Uthman

43. Al-Manhal Al-Rawi Ar-Ra'if fi Asanid Al-'Ulum wa Usul At-Thoro'if oleh Imam Muhammad Ali As-Sanusi (m: 1276 H)

44. Qathf As-Samar fi Raf'ie Asanid Al-Musannafat fi Al-funun wa Al-Athar oleh Imam Al-Fullani (1218 H)

45. Sadd Al-Arab min 'Ulum Al-Isnad wal Adab oleh Sheikh Muhammad Al-Amir Al-Kabir Al-Misri (1232 H)

46. Al-Durar Al-Saniyyah li ma 'Ala Min Al-Asanid As-Syanwaniyyah oleh Sheikh Muhammad bin Ali As-Syanwani (m: 1233 H)

47. Al-Jamie Al-Hawi fi Marwiyaat As-Syarqowi oleh Sheikh Abdullah Bin Hijazi Al-Syarqowi (1227 H)

48. Ajla Masanid 'Ula Ar-Rahman 'ala Asanid Ali bin Sulaiman oleh Al-Baj'ma'awi

49. Ad-Durr Al-Farid Al-Jami'e li Mutafarriqat Al-Asanid oleh Imam Abdul Wasie' Al-Wasi'ie

50. Minah Al-Minnah fi Silsilah Ba'dhi Kutubi As-Sunnah oleh Sheikh Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani

51. Al-Yanie' Al-Janiy fi Asanid Sheikh Abdul Ghani oleh muridnya Sheikh Muhammad Yahya.

52. Nashr Al-Ghowali min Al-Asanid Al-'Awali oleh Sheikh Muhammad Abdil Baqi Al-Anshori

53. Al-Wajiazah fi Al-Ijazah li Syam Al-Haq Abadi oleh Faisal Abad

54. Al-Irsyad bi zikr ba'dhi ma lai min Al-Ijazah wa Al-Isnad oleh Sheikh Hassan Al-Masyath (1306 H)

55. Maslakul Jali (thabat Sheikh Muhammad Ali Al-Maliki oleh Sheikh Yasiin Al-Fadani)

56. Al-Is'ad bil Isnad oleh Sheikh Muhammad Abdul Baqi Al-Anshori (m:1364 H)

57. Kifayah Al-Mustafid li ma 'Ala min Al-Asanid oleh Sheikh Mahfuz At-Turmasi

58. Al-Asanid Al-Makkiyah li Kutub Al-Hadith wa Siyar wa As-Syama'il Al-Muhammadiyah oleh Sheikh Yasiin Al-Fadani

59. Ittihaf Al-Mustafid bi Gharrar Al-Asanid oleh Sheikh Muhammad Yasiin Al-Fadani

60. Al-Faidh Al-Rahmani bi Ijazah Fadhilah As-Sheikh Muhammad Taqi Al-Uthmani oleh Sheikh Muhammad Yasiin Al-Fadani

61. Ittihaf Al-Ikhwan (thabat Sheikh Umar Hamdan) oleh Sheikh Muhammad Yasiin Al-Fadani

62. Al-Qaul Al-Jamil bi Ijazah Samahah As-Sayyid Ibrahim bin Umar Ba' Aqil oleh Sheikh Al-Fadani

63. Al-'Ujalah oleh Sheikh Muhammad Yasiin Al-Fadani

64. At-Tholie As-Sa'id oleh Sheikh As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki

65. Al-'Aqd Al-Farid oleh Sheikh As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki juga

66. Fathul Aziz fi Asanid As-Sayyid Abdul Aziz oleh Sheikh Mahmud Sa'id Mamduh

Dan banyak lagi…

Renungan:

Dengan banyaknya karya-karya ulama' Islam dalam menghimpunkan sanad-sanad kitab-kitab turath Islami ini menunjukkan akan kepentingan sanad dalam sistem pembelajaran tradisi Islami itu sendiri. Namun, di akhir zaman ini, ramai penuntut ilmu yang mengambil ilmu agama bukan daripada manhaj pembelajaran Islam yang murni iaitu secara bertalaqqi dan bersanad, malah mereka lebih gemar berguru semata-mata daripada buku-buku dan orang-orang yang tidak ada keahlian dan sanad ilmu.

Ini melahirkan generasi penuntut ilmu yang jauh daripada kefahaman sebenar ilmu-ilmu Islam dan kepincangan dalam berinteraksi dengan kitab-kitab turath Islami sehingga menyebabkan mereka akhirnya memahami sesuatu isi kandungan kitab dengan kefahaman yang bercanggah dari maksud asal penulis kitab itu sendiri.

Oleh kerana itu, seseorang penuntut ilmu agama perlulah mencari guru yang benar-benar mempunyai keahlian dalam ilmu agama, yang mana mereka mewarisi ilmu-ilmu Islam dan hadith-hadith Nabawi secara bersanad dan pernah melalui proses bertalaqqi sebelum itu. Manhaj ini jika tidak dipelihara akan melahirkan generasi pewaris ilmu agama yang cacat kefahamannya tentang agama itu sendiri, akhirnya mewujudkan kesesatan dalam masyarakat Islam itu sendiri.

Benarlah kata sebahagian salafus-soleh bahawasanya, ilmu agama itu akan lenyap sekiranya budaya meriwayatkan ilmu secara bersanad dan bertalaqqi mula pupus. Fenomena yang buruk akan wujud disebabkan generasi penutut ilmu tidak mengambil ilmu daripada sumber asalnya secara manhaj islami.

Antara fenomena buruk yang timbul akibat kelalaian penuntut ilmu agama khususnya dalam mengambil ilmu agama secara bertalaqqi dan bersanad adalah, kewujudan kelompok yang bersungguh-sungguh menentang para ulama' generasi terdahulu dengan menggelarkan ulama' terdahulu sebagai kaum tua dan sebagainya, akhirnya merasakan mereka lebih memahami ilmu agama berbanding para ulama' terdahulu.

Lebih malang daripada itu, timbul golongan yang mengaku bahawasanya mereka lebih memahami salaf berbanding para ulama' Islam sebelum mereka. Akhirnya, mereka menyebarkan fitnah dalam lapangan ilmu agama sehingga membawa kepada pertembungan dengan golongan as-sawadh al-a'zhom yang mewarisi krangka kefahaman ilmu agama yang diwarisi dari generasi ke generasi secara sahih.

Mana mungkin urusan agama diserahkan kepada golongan yang mengambil ilmu agama daripada buku-buku semata-mata, bahkan ada yang sekadar mengambilnya daripada buku-buku versi terjemahan semata-mata. Ini suatu kepincangan dalam tradisi ilmuan Islam itu sendiri.

Seruan ke arah kembali kepada sistem talaqqi secara bersanad amat diperlukan kerana itulah budaya pembelajaran para salafus-soleh terdahulu. Institusi-institusi yang meneruskan tradisi ini harus dibela dalam rangka menyaingi suatu sistem pembelajaran versi sekular yang tidak lagi mementingkan sanad ilmu, tetapi sekadar mementingkan sijil semata-mata.

Semoga Allah s.w.t. menjaga umat Islam dalam mengharungi fitnah duniawi akhir zaman ini. Amin…

Al-Faqir ila Rabbihi Al-Qawiy Al-Jalil

Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaludin Al-Azhari

'AmalahuLlahu bi Altofihi Al-Khafiyyah

Sumber : Mukhlis101

Tiada ulasan: