CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

Selasa, 21 Julai 2009

Siapakah Firqatun Najiah (Golongan Yang Selamat) ? Bab 13

*Sila memulakan pembacaan dari Bab 1 hingga bab yang terkini, klik : Siapakah Firqatun Najiah (Golongan Yang Selamat)?

Pandangan Para Pengaku Firqah Najiah Tentang Halal dan Haram

Menurut jumhur ulama' "halal" itu adalah hukum asal sedangkan yang "haram" adalah sesuatu yang memiliki nas kerana sedikitnya, oleh kerana itu ia harus diteliti dengan saksama.

Adapun menurut pandangan para pengaku Firqah Najiah maka yang "halal" itu adalah sesuatu yang memiliki nas sedangkan yang "haram" adalah sesuatu yang tidak ada penjelasannya atau yang tidak pernah dikerjakan oleh RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam. Dan RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam telah menolak pandangan ini sebagaimana dijelaskan dalam hadith baginda yang dicantumkan oleh Imam an Nawawi dalam Arbai'innya :

ertinya :
"Sesungguhnya ALlah subahanahu wa ta'ala telah menetapkan kepadamu beberapa kefardhuan maka janganlah kamu melalaikannya dan menetapkan untukmu beberapa batasan maka janganlah kamu melampauinya dan mengharamkan atas kamu beberapa perkara maka janganlah kamu melanggarnya dan juga telah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat untukmu - bukan kerana lupa - maka janganlah kamu membicarakannya".
Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam al Fath : "Riwayat ini dikeluarkan oleh Daraqutni dari hadith Abi Tsa'labah dan dia memarfu'kannya kemudian berkata :
"Riwayat ini asalnya ada dalam al Bukhari".


1. Menggunakan biji tasbih untuk berzikir padahal para sahabat pernah menggunakannya yang semisalnya seperti batu kerikil dan biji kurma sebagaimana yang disebutkan oleh Imam as Suyuthi dalam kitab al Hawi lil-Fatawa.

2. Takbir-takbir hari raya yang dilakukan secara berjemaah. Mereka membuat satu teka teki :
"Ada sesuatu yang apabila engkau kerjakan dengan berjemaah maka engkau masuk neraka dan jika engkau mengerhakannya sendirian maka engkau masuk syurga. Apakah itu? Mereka pun menjawab: "Itu adalah takbir-takbir hari raya".
Lihat kitab al Mutafaihiqun Dr Hasan Haitu.

3. Berdoa berjemaah yang dilakukan sesudah solat.

4. Mengangkat tangan ketika waktu berdoa, padahal terdapat beberapa hadith yang menerangkan hal ini dan secara maknawi tergolong dalam mutawattir sebagaimana yang dijelaskan oleh Syeikh AbduLlah Sirajuddin - semoga dia dirahmati oleh ALlah ta'ala di dalam syarahnya atas kitab al Manzhumah al Baiquniyyah.

5. Tawassul dengan Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam dan dengan orang-orang soleh padahal Imam as Syauqani berkata dalam al 'Aqdhun Nadhid :
"Sesungguhnya tawassul ini telah tetap berdasarkan ijma' sahabat."
6. Melabuhkan kain walaupun bukan dengan maksud sombong.

7. Menganggap fasik orang-orang yang mencukur janggut, padahal mereka tahu bahawa hukum memelihara janggut itu masih diperselisihkan oleh para ahli ilmu antara wajib menurut majoriti dan sunat menurut minoriti dan yang terakhir ini adalah menurut ulama-ulama' Syafi'iyyah mutakhirin.

8. Perayaan-perayaan yang dilakukan oleh kaum Muslimin dengan membaca riwayat hidup Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam, mengenang perilaku, keutamaan dan akhlaqnya yang mulia pada waktu maulid iaitu hari kelahiran Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam.

9. Mereka mengharamkan solat terawih yang lebih dari 8 rakaat dan memandang bahawa kelebihan dalam solat terawih itu adalah seperti kelebihan rakaat dalam solat fardhu.

10. Mereka menganggap bahawa mengikut secara tetap salah satu dari mazhab yang empat itu adalah perbuatan fasiq dan sesat dan pelakunya harus diminta bertaubat, kalau tidak maka dipenggal lehernya.

11. Mereka mengharamkan puasa hari Arafah apabila bertepatan dengan hari Sabtu padahal - menurut yang saya ketahui - tidak ada dinukil keterangan yang demikian itu dari seorang pun yang thiqah (dipercayai).

12. Mereka masih meneruskan hukum haram berpuasa pada hari Sabtu atau minggu (Ahad) secara sehari sehari atau digabungkan dua hari itu sekaligus padahal keharaman dimaksudkan telah dinasakh sebagaimana dijelaskan oleh Abu Daud dalam Sunannya, Ibnu Hajar dalam al Fath, at Thahawi dalam Ma'anil Atsar dan as Shan'ani dalam Subulus Salam.

13. Mereka menganggap bahawa membaca al Quran di perkuburan atau untuk orang yang mati adalah termasuk bid'ah yang diharamkan, padahal yang demikian itu diperbolehkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab dan seluruh kaum Muslimin selain mereka. Mereka juga melarang mentalqinkan mayyit padahal yang demikian itu adalah masyru' (disyariatkan) sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Ahkamu Tamannil Maut halaman 19 yang ditahqiq oleh AbdurRahman as Sadahan dan AbduLlah al Jibrin dan diperkuat pula oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya ar Ruh.

Ketika dahulu saya menjawat sebagai Ketua Lembaga Pengawasan Da'wah di Dubai saya selalu memberi peringatan tentang bahayanya kitab-kitab seperti itu iaitu merosak pemikiran para remaja dan menanamkan para mereka perilaku intimidatif dan radikalisme pemikiran.

Dengan sekuat tenaga dibantu oleh para pegawai yang ikhlas, saya mencegah masuknya kitab-kitab seperti itu ke tengah-tengah kaum Muslimin kerana kalau itu dibiarkan maka sama sahaja meletakkan ranjau dan bom waktu kepada putera puteri kita yang bila-bila masa sahaja boleh meledak dan menghancurkan segala yang sudah dibangunkan serta memporak-perandakan suasana yang sebelumnya selesa dan aman. Itulah kitab-kitab sebagaimana telah kami paparkan pada risalah ini yang dapat membawa orang ke tempat pemancungan hanya kerana aktiviti ibadahnya mengikut mazhab tertentu di antara mazhab-mazhab yang empat atau kerana menyerukan orang untuk mengikuti satu mazhab tertentu. Maka lantaran yang demikian darah dan juga harta benda akan menjadi korban.


Tiada ulasan: