CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

KONGSIKAN

Khamis, 11 Ogos 2011

Hukum Orang Bukan Islam Masuk Ke Masjid

Oleh : Mufti Brunei

Fatwa siri 40/2001-(Orang Bukan Islam Memasuki Masjid)
Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam.

Jawapan:

Ulama asy-Syafi‘iyyah telah membahaskan mengenai dengan hukum orang bukan Islam masuk ke masjid dengan memerhatikan kepada dua keadaan iaitu masjid yang dimasuki itu sama ada Masjidil Haram atau masjid selainnya.

Hukum Masuk Masjidil Haram Bagi Orang Kafir

Di dalam mazhab asy-Syafi‘e orang kafir haram dan ditegah sama sekali daripada masuk Masjidil Haram. Larangan ini jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala:

Tafsirnya:
Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (kepercayaan) orang-orang kafir musyrik itu najis, oleh itu janganlah mereka itu menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini.

(Surah at-Taubah: 28)

Imam asy-Syafi‘e Rahimahullah berpendapat bahawa ayat di atas adalah umum bagi keseluruhan orang kafir dan khusus bagi Masjidil Haram. Demikian yang dijelaskan oleh al-Qurtubiy di dalam kitabnya al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qur’ân 8/105.

Pengarang kitab at-Tafsîr al-Munîr pula menjelaskan bahawa menurut mazhab asy-Syafi‘e yang dimaksudkan dengan Masjidil Haram di atas itu ialah tanah haram Makkah seluruhnya. Oleh itu orang-orang bukan Islam dilarang memasuki seluruh kawasan haram Makkah termasuklah
masjid-masjid dan tempat-tempat selainnya yang ada di dalam tanah haram. (At-Tafsîr al-Munîr 9/168)

Demikian kedudukan hukum bagi orang bukan Islam di mana mereka itu ditegah sama sekali daripada memasuki Masjidil Haram khususnya dan seluruh tanah haram umumnya.

Hukum Masuk Masjid Selain Masjidil Haram

Di dalam kitab I‘lâm as-Sâjid bi Ahkâm al-Masâjid karangan Muhammad Abdullah az-Zarkasyi ada dibahaskan tentang hukum orang musyrik masuk ke masjid selain Masjidil Haram.

Menurut kitab tersebut orang kafir dibolehkan masuk ke masjid dan diam di dalamnya, sekalipun dia di dalam keadaan berjunub. Ini berdasarkan hadis Baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam yang menjelaskan bahawa pada zaman Baginda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam orang-orang kafir masuk ke dalam masjid Baginda yang mana tidak diragukan lagi bahawa mereka itu dalam keadaan berjunub. (I‘lâm as-Sâjid bi Ahkâm al-Masâjid: 318)

‘Illah ataupun sebab keharusan ini kerana mereka beri‘tiqâd bahawa tidak haram hukumnya ke atas mereka masuk masjid dalam keadaan berhadas besar. Berlainan pula halnya dengan orang Islam, mereka ditegah masuk atau berada di masjid dalam keadaan berhadas besar atau berjunub sebagaimana menurut ketentuan hukum syara‘ terhadap mereka.

Adapun keharusan orang kafir masuk ke masjid selain Masjidil Haram berdasarkan hadis Baginda yang di antaranya sebagaimanana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, katanya:

Maksudnya:
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah mengutus satu pasukan berkuda ke Najd. Kemudian mereka datang kembali dengan membawa seorang lelaki daripada Bani Hanifah bernama Tsumawah bin Utsal lalu mereka mengikatnya pada salah satu tiang masjid.

(Hadis riwayat al-Bukhari)

Menurut Ibnu Hajar dalam kitabnya Fath al-Bâri Syarh Shahîh alBukhari berkata tentang masalah ini:

“Dan di dalam masalah masuknya orang musyrik ke dalam masjid ada beberapa pendapat menurut mazhab-mazhab: Menurut riwayat daripada mazhab Hanafi, adalah harus secara mutlak. Pendapat mazhab Maliki dan al-Muzani ianya ditegah secara mutlak. Mazhab Syafi‘e pula menjelaskan di antara Masjidil Haram dan selainnya berpandukan ayat al-Qur’an (Ayat 28, surah at-Taubah). Ada juga pendapat yang mengizinkan tetapi khusus bagi Ahli Kitab, tetapi hadis bab ini menolak pendapat tersebut dengan alasan Tsumawah bukannya daripada kalangan Ahli Kitab.” (Fath al-Bâri 2/136)

Manakala pendapat Imam ar-Rafi‘e dan Imam an-Nawawi Rahimahumallah pula secara mutlak membolehkan orang kafir memasuki masjid selain daripada Masjidil Haram tetapi dengan mendapat keizinan orang Islam. Jika sekiranya tidak mendapat keizinan maka menurut pendapat as-shahîh dia tidak dibolehkan memasukinya. (I‘lâm as-Sâjid bi Ahkâm al-Masâjid: 319-320)

Sementara itu, orang Islam yang memberi kebenaran kepada mereka untuk masuk itu hendaklah seorang yang baligh dan berakal. (Fath al-‘Allâm 1/374)

Berkata al-Khatib asy-Syarbini tentang hukum masuk masjid bagi orang kafir ini:

“Adapun dia (orang kafir) dibolehkan untuk diam di dalam masjid menurut pendapat al-ashah di dalam kitab ar-Raudhah dan asalnya kerana dia tidak beri‘tiqâd akan haramnya itu. Ya, perempuan (kafir) yang dalam keadaan haidh dan nifas jika takut akan mencemarkan (masjid) maka hukumnya adalah seperti perempuan Muslimah. Dan tidak boleh bagi orang kafir walaupun bukan dalam keadaan berjunub memasuki masjid kecualilah ada hajat seperti kerana (perkara atau urusan yang berkaitan dengan agama) Islam dan mendengar alQur’an, bukannya untuk tujuan makan atau minum umpamanya walaupun telah diizinkan oleh orang Islam untuknya masuk kecualilah jika ada sesuatu kes perbicaraan, dan hakim telah duduk di masjid itu untuk membicarakankan kes itu”.
(Mughni al-Muhtâj 1/71)

Menurut al-qaul al-mu‘tamad kedua-dua syarat iaitu keizinan dan hajat atau keperluan itu merupakan syarat atas harusnya orang kafir masuk ke masjid. (Bujairimi ‘ala al-Khathîb 1/368).

Asy-Syeikh al-Qalyubiy berpendapat, katanya:

Ertinya:
Dan dilarang orang kafir daripada masuk (masjid selain daripada Masjidil Haram) kecuali dengan izin orang Islam yang baligh ataupun kerana meminta fatwa daripada ulama atau kerana ada kemaslahatannya kepada kita. Salah satu perkara-perkara itu adalah memadai sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Abdil Haq, syarah Syeikh kami tidak bertentangan dengannya bagi siapa yang mengamat-amatinya. Adapun jika dia masuk tanpa sebarang perkara
(yang mengharuskannya masuk), maka dia dihukum ta‘zîr. Begitu juga halnya hukum bagi kita masuk ke tempat-tempat ibadat mereka.
(Hâsyiatân Qalyubi wa ‘Umairah 1/73-74)

Daripada penjelasan para ulama Syafi’iyyah di atas jelas bahawa orang kafir adalah dibolehkan masuk ke dalam masjid, selain daripada Masjidil Haram apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan.

Tiada ulasan: