CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

KONGSIKAN

Khamis, 12 Ogos 2010

Kesimpulan Penjelasan Tentang As-Sawad Al-A'zhom Bab 6

Setelah kita menyebut keagungan golongan As-Sawad Al-A’zhom ini, maka hendaklah kita faham bahawasanya, tidak dapat dinafikan berlakunya perselisihan pendapat dalam kalangan para ulama’ dalam kelompok as-Sawad Al-A’zhom ini, namun, perselisihan pendapat yang berlaku dalam kalangan para ulama’ As-Sawad Al-A’zhom atau Ahlus-Sunnah ini tidak membawa kepada perbezaan ketara antara mereka.

Perselisihan dan perbezaan pendapat yang berlaku dalam kalangan ulama’ Ahlus-Sunnah wal Jamaah atau As-Sawad Al-A’zhom hanyalah melibatkan perkara-perkara furu’ (cabang), bukan perkara-perkara usul (asas/pokok). Apa yang dimaksudkan dengan masalah-masalah Furu’ adalah masalah-masalah yang cabang dalam syariat Islam yang mana ianya berdasarkan dalil-dalil yang zhonni (tidak putus/tidak jelas) samada zhonni At-Thubut atau zhonni Ad-Dilalah, samada dalam masalah aqidah mahupun dalam masalah fiqh.

Adapun yang dimaksudkan dengan perkara-perkara Usul adalah perkara-perkara yang usul/pokok dalam syariat Islam yang mana ianya berdasarkan dalil-dalil yang qat’ie samada qat’ie at-thubut dan qat’ie ad-dilalah, samada ianya dalam masalah aqidah mahupun fiqh. [rujuk Dirasat fi Al-Ikhtilafat Al-‘Ilmiyyah oleh Dr. Muhammad Abu Al-Fath Al-Bayyanuni: 32]

Perselisihan-perselisihan dalam masalah cabang samada dalam fiqh ataupun aqidah sesama para ulama’ tidak mengeluarkan mana-mana ulama’ daripada golongan As-Sawad Al-A’zhom dalam institusi ulama’ Islam. Mereka (para ulama’) saling beradab dan menghormati sesama mereka walaupun berbeza pendapat dalam masalah furu’ kerana mengetahui kedudukan nas-nas Islam yang sememangnya mempunyai ruang perbezaan pendapat di dalam uslubnya. Maka, adab ikhtilaf inilah yang dipegang oleh para ulama’ lalu memastikan mereka tidak saling menolak ijtihad ulama’ lain, tidak saling menuduh bid’ah sesama mereka dalam masalah-masalah tersebut, kerana menyedari hakikat bahawasanya setiap daripada mereka masih di bawah satu bumbung Ahlus-Sunnah wal Jamaah.

Hal ini dijelaskan oleh ramai para ulama’ termasuklah Imam As-Suyuti dengan berkata dalam Al-Asybah wa An-Nazha’ir:

لا ينكر المختلف فيه، وإنـما ينكر المجمع عليه


Maksudnya: “Tidak boleh ingkar pada perkara yang diperselisihkan mengenainya. Adapun pengingkaran hanya pada yang telah disepakati (larangannya)”.


Adapun bagi seseorang ahli ilmu itu berselisih dengan pegangan As-Sawad Al-A’zhom dalam masalah-masalah Usul samada dalam bidang aqidah mahupun dalam bidang fiqh, maka dia telah terkeluar daripada kelompok As-Sawad Al-A’zhom atau Ahlus-Sunnah wal Jamaah.

Antara Para Ulama’ Bermazhab Asya’irah dalam Aqidah (Contoh As-Sawad Al-A’zhom)Imam As-Subki khususnya dalam menggambarkan tentang mazhab Al-Asy’ari dalam bidang aqidah dengan berkata:

واعلم أن أبا الحسن الأشعري لم يبدع رأيا ولم يُنشِ مذهبا وإنما هو مقرر لمذاهب السلف، مناضل عما كانت عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالانتساب إليه إنما هو باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقا وتمسك به، وأقام الحجج والبراهين عليه فصار المقتدي به في ذلك السالك سبيله في الدلائل يسمى أشعريا

Maksudnya:

“Ketahuilah bahawasanya Imam Abu Al-Hasan Al-Asy’ari tidaklah mengadakan suatu pendapat yang baru dan tidak juga mengada-adakan mazhab yang baru. Beliau sebenarnya ialah orang yang membenarkan dan menguatkan mazhab-mazhab As-Salaf (dalam aqidah) dan membela apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah - shollaLlahu ‘alaihi wasallam-. Adapun menisbahkan (mazhab) kepada beliau adalah dari sudut bahawasanya beliaulah yang memperkemaskan manhaj (aqidah) As-Salaf dengan kukuh lalu berpegang dengannya. Maka, beliau juga yang mendirikan hujah-hujah dan dalil-dalil terhadap aqidah As-Salaf tersebut lalu orang yang mengikut manhaj dan penghujahan tersebut dan melalui jalan pendalil aqidah beliau dinamakan sebagai Asy’ari”
[Tabaqat As-Syafi’iyyah 2/254]

Antara Para Ulama’ Aqidah yang Bermazhab Al-Asy’ari:

1) Abu Al-Hasan Al-Bahili Al-Bashri

2) Abu Al-Hasan Bundar bin Al-Husein Al-Syirazi As-Sufi (w: 353 H)

3) Imam Abu Abdillah bin Mujahid Al-Bashri Al-Baghdadi (w: 368 H) Antara buku-buku beliau adalah: Nihayah Al-Mutabassir wa Ma’una Al-Muntasir

4) Imam Abu Bakr Muhammad bin Ali Al-Qaffal Al-Syasyi As-Syafi’e (w: 365 H)

5) Imam Abu Sahl As-Sho’luqi An-Naisaburi (276-369 H)

6) Imam Abu Al-Husein bin Sam’un Al-Baghdadi (300-387 H)

7) Imam Abu Abdul Rahman As-Shuruthi Al-Jurjani (w: 389 H)

8) Imam Abu Muhammad Al-Qursyi Al-Zuhri

9) Imam Abu Ja’far As-Sulami Al-Baghdadi (294-379 H)

10) Imam Abu Al-Hasan Abdul ‘Aziz At-Thobari

11) Imam Abu Abdillah bin Khafif As-Syirazi (w: 371 H)

12) Imam Abu Al-Hasan bin Daud Al-Muqri Ad-Darani (w: 402 H)

13) Imam Saif As-Sunnah Al-Qadhi Abu Bakr bin At-Thayyib bin Al-Baqillani (328-402/403 H). Antara buku karangan beliau adalah: Al-Inshof Fima Yajibu I’tiqaduhu wa La Yajuzu Al-Jahl Bihi (Ini merupakan kitab rujukan utama mewakili Mazhab Al-Asya’irah) dan Tamhid Al-Awa’il fi Talkhis Ad-Dala’il (Ia merupakan lanjutan atau syarahan terhadap kitab Al-Inshof beserta beberapa penambahan dalam menolak fahaman-fahaman sesat di luar Islam)

14) Imam Abu Ali Ad-Daqqaq An-Naisaburi As-Sufi (w: 405H)

15) Imam Al-Ustaz Abu Bakr Ibn Furak Al-Asfahani (w: 406 H)

16) Imam Abu Ma’mar bin Abi Sa’ad bin Abi Bakr Al-Jurjani

17) Imam Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfaraini (w: 418)

18) Imam Abu Manshur Al-Ayyubi An-Naisaburi (w: 421 H)

19) Imam Al-Hafiz Abu Zar Al-Harawi (355/356-434H)

20) Imam Abu Muhammad Al-Juwaini (w: 438 H)

21) Imam Al-Hafiz Abu Ja’far As-Sam’ani (361-444H)

22) Imam Abu Muhammad Al-Ashbahani (Ibn Laban) (W: 446H)

23) Imam Abu Al-Qasim Al-Isfarayini (W: 452 H)

24) Imam Al-Ustaz Al-Hafiz Abu Bakr Al-Baihaqi (w: 458 H) Antara buku-buku tulisan beliau adalah:Al-Asma’ wa As-Sifat sebesar dua jilid (buku rujukan dalam bidang aqidah).

25) Imam Al-Khatib Al-Baghdadi (292-463 H)

26) Imam Abu Al-Qasim Al-Qusyairi As-Sufi (376-465 H)

27) Imam Abu Al-Muzhoffar Al-Isfarayini (w: 471 H) Antara kitab karangan beliau adalah: Al-Ausath Fi Al-Milal wa An-Nihal dan At-Tabshir f Ad-Din ( juga dikenali dengan Al-Milal wa An-Nihal)

28) Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Syirazi (393 - 476 H). Antara kitab beliau adalah Al-Isyarah ila Mazhab Ahl Al-Haq (kitab rujukan bagi manhaj Al-Asya’irah dalam aqidah).

29) Imamul Haramain Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini (419-478 H). Antara kitab beliau adalah: Al-Irsyad ila Qawathi; Al-Adillah fi Usul Al-‘I’tiqad, Ar-Risalah An-Nizhamiyyah (Al-Aqidah An-Nizhamiyyah), As-Syamil fi Usul Ad-Din dan Lam’atul Adillah fi Qawa’id ‘Aqa’id Ahl As-Sunnah wa Al-Jama’ah.

30) Imam Al-Faqih Al-Mu’ammar Abu Al-Fath Nashr bin Ibrahim Al-Maqdisi

31) Imam Abu Al-Muzhaffar Al-Khawafi (w: 500H)

32) Imam Abu Al-Hasan At-Tabari (Ilkiya)

33) Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali (450-505 H) Antara kitab-kitab beliau yang lain adalah: Ihya’ ‘Ulum al-din, Al-Iqtishad fi Al-I’tiqad dan Iljam Al-‘Awam ‘An Ilm Al-Kalam

34) Imam Abu Bakr As-Syasyi (507 H)

35) Imam Abu Al-Qasim An-Naisaburi (w: 510/512)

36) Imam Abu Nashr Ibn Al-Qusyairi (w: 514)

37) Imam Abu ‘Ali Al-Hasan bin Sulaiman Al-Asbahani 525 H

38) Imam As’ad Al-Mihani (461-527 H)

39) Imam Abu Abdillah Al-Farawi An-Naisaburi (w: 530 H)

40) Imam Abu Al-Hasan Al-Sulami (w: 533 Hijrah)

41) Imam Abu Al-Fath Nashrullah Al-Mashishi Al-Asy’ari

42) Imam Abu Al-Fath Muhammad As-Syahrastani (w: 548 H) Antara kitab-kitab beliau adalah Nihayah Al-Iqdam fi Ilm Al-Kalam dan Al-Milal wa An-Nihal

43) Imam Al-Hafiz Abu Sa’ad Ibn As-Sam’ani (506-562 H)

44) Imam Al-Hafiz Fakhruddin Ibn Asakir (499-571 H) Antara kitab-kitab karangan beliau adalah:Tabyiin Kazb Al-Muftari

45) Khatib Ar-Riy Imam Dhiyauddin Abu Al-Qasim Umar Al-Razi

46) Imam Abu Thahir Ahmad bin Muhammad As-Silafi (w: 576 H)

47) Imam Al-Mufassir Fakhruddin Al-Razi (543-606H) Antara kitab-kitab beliau: Asas At-Taqdis dan Al-Masa’il Al-Khamshun fi Usul Al-Kalam

48) Imam Saifullah Al-Amidi (550-631 H) Antara kitab-kitab beliau adalah: Ibkar Al-Afkar dan Ghayah Al-Maram fi Ilm Al-Kalam

49) Sultan Al-‘Ulama’ Imam Izzuddin bin Abdil Salam (577/578-660 H)

50) Imam ‘Adhuddin Abdul Rahman Al-Iji (680-765 H) Antara buku beliau adalah: Al-Mawaqif fi Ilm Al-Kalam, Jawahir Al-Kalam dan Al-‘Aqa’id Al-Adhiyyah

51) Imam Qutubuddin Ar-Razi (w: 766 H) Antara kitab karangan beliau adalah:Syarh As-Syamsiyyah dan Syarh Al-Matholi’e (kitab ilmu mantik)

52) Imam Al-Allamah As-Sayyid As-Syarif Al-Jurjani (w: 816 H)

53) Al-Allamah Imam As-Sanusi (w: 895 H). Antara kitab karangan beliau adalah Al-Aqidah Al-Kubra (Aqidah Ahl At-Tauhid) dan syarahnya, Al-Aqidah Al-Wusta dan syarahnya, Al-Aqidah As-Shughra (Umm Al-Barahin) dan syarahnya dan Syarh Jawahir Al-Ulum Li Idhh fi Ilm Al-Kalam

54) Imam Ahmad Ad-Dardir (w: 1209 H). Antara kitab-kitab beliau adalah Al-Kharidah Al-Bahiyyah Al-Aqidah At-Tauhidiyyah dan Syarah Manzhumah Al-Bakri

55) Imam Ahmad As-Showi (w: 1241 H). Antara kitab-kitab karangan beliau adalah: Hasyiyah ‘Ala Syarh Al-Kharidah Al-Bahiyyah oleh Ahmad Ad-Dardir dan Syarh ‘ala Jauharah At-Tauhid

56) Imam Ibrahim Al-Bajuri (w: 1281 H)

Dan sebagainya…- Antara Mufassir-mufassir Bermazhab Al-Asy’ari

1) Imam Al-Mufassir Al-Allamah Al-Qurtubi r.a.

2) Imam Al-Mufassir Ibn Kathir (rujuk buku tobaqot As-Syafi’iyyah Al-Kubra 10/200 karangan Imam As-Subki, Ad-Durar Al-Kamin 1/85 karangan Ibn Hajar dan sebagainya)

3) Imam Al-Mufassir Ibn ‘Athiyyah Al-Andalusi r.a., pengarang kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz

4) Imam Al-Mufassir Abu Hayyan Al-Andalusi r.a., pengarang kitab tafsir Al-Bahr Al-Muhith.

5) Imam Al-Mufassir Al-Hafiz Al-Buhgowi, pengarang kitab tafsir Al-Bughowi dan kitab Syarh As-Sunnah.

6) Imam Al-Mufassir Abu Al-Laith As-Samarqandi r.a., pengarang kitab tafsir Bahr Al-Ulum, kitab bustanul Arifin dan tanbih Al-Ghafilin.

7) Imam Al-Mufassir Abu Al-Hasan Ali An-Naisaburi pengarang kitab asbab An-Nuzul.

8) Imam Al-Mufassir Abu At-Thana’ Syihabuddin Al-Alusi Al-Husaini Al-Hasani r.a.

9) Imam Al-Mufassir At-Thamin Al-Halabi r.a., pengarang kitab tafsir Ad-Durr Al-Mashun.

10) Imam Al-Mufassir Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti r.a., pengarang kitab tafsir Ad-Durr Al-Manthur.

11) Al-Imam Al-Khotib As-Syirbini r.a., pengarang kitab tafsir As-Siraj Al-Munir.

12) Imam Al-Allamah At-Thohir bin Asyur, pengarang kitab At-Tahrir wa At-Tanwir

13) Imam Al-Mufassir Az-Zarkasyi

14) Imam Al-Mufassir Al-Alusi

15) Sheikh Nawawi Al-Bantani

16) Imam Mutawalli As-Sya’rawiUlama’-ulama’ Muhaddithin (hadith) yang bermazhab Al-Asya’irah


1) Imam Al-Hafiz Abu Al-Hasan Ad-Darqutni r.a.

2) Imam Al-Hafiz Abu Nu’aim Al-Ashbahani r.a., pengarang kitab hilyatul Auliya’

3) Imam Al-Hafiz Al-Hakim An-Naisaburi, pengarang kitab Mustadrak

4) Imam Al-Hafiz Ibn Hibban, pengarang kitab At-Thiqat

5) Imam Al-Hafiz Abu Sa’id Ibn As-Sam’ani r.a., pengarang kitab Al-Inshof (sudah disebutkan)

6) Imam Al-Hafiz Abu Bakr Al-Baihaqi r.a., pengarang kitab-kitab hadith dan kitab Al-Asma’ wa As-Sifat (sudah disebutkan)

7) Imam Al-Khatib Al-Baghdadi

8) Imam Al-Hafiz Muhyiddin Yahya bin Syarf An-Nawawi r.a., pengarang kitab syarh sahih muslim dan banyak lagi.

9) Sheikhul Islam Imam Al-Hafiz Abu Amr bin As-Solah

10) Imam Al-Hafiz Ibn Daqiq Al-‘Aid

11) Imam Al-Hafiz Ibn Abi Jamrah Al-Andalusi, musnid Ahlul Maghrib

12) Imam Al-Hafiz Al-Karmani, pengarang syarah sahih Al-Bukhari

13) Imam Al-Hafiz Al-Munziri, pengarang At-Targhib wa At-Taqrib

14) Imam Al-Hafiz Al-Ubbi, pensyarah sahih Muslim

15) Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani, pengarang fahtul Bari dan sebagainya.

16) Imam Al-Hafiz As-Sakhowi r.a.

17) Imam Al-Qostollani r.a. pengarang Irsyad As-Sariy

18) Imam Al-Hafiz Taqiyyuddin As-Subki r.a.

19) Imam Al-Hafiz Tajuddin As-Subki r.a.

20) Imam Al-Hafiz Al-Munawi r.a..

21) Imam Al-Hafiz Ad-Dimyathi r.a.

22) Sheikh Al-Hafiz Waliyullah Al-Dahlawi r.a.

23) Al-Muhaddith Sheikh Abu Al-Mahasin Al-Qouqji

24) Al-Muhaddith Al-Hafiz Sheikh Badruddin Al-Hasani

25) Al-Musnid Al-Muhaddith Sheikh Abdul Hay Al-Kattani

26) Sheikh Al-Hafiz Ahmad As-Siddiq Al-Ghumari r.a..

27) Al-Muhaddith Sheikh Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari

28) Al-Muhaddith Sheikh Abdul Aziz As-Siddiq Al-Ghumari

29) Al-Musnid Al-Muhaddith Sheikh Muhammad Al-Hafiz At-Tijani

30) Al-Muhaddith Al-Faqih Sheikh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani

31) Musnid Ad-Dunya Sheikh Muhammad Yasiin Al-Fadani.

32) Al-Musnid Sheikh Abbas Al-Maliki Al-Hasani

Antara Ulama’-ulama’ Sirah yang Bermazhab Al-Asy’ari

1) Imam Qadhi ‘Iyad, pengarang kitab As-Syifa fi syama’il wa ahwal Al-Mustofa

2) Imam As-Suhaili r.a., pengarang kitab Ar-Raudh Al-Unf

3) Sheikh Ibn Khaldun

4) Imam Ibn Athir r.a.

5) Imam As-Solihi Ad-Dimasqi, pengarang kitab Subulul Huda wa Ar-Rosyad

6) Sheikh Yusuf An-Nabhani

7) Sheikhul Islam Muhammad Zahid Al-Kauthari

8) Al-Mu’arrikh Sheikh Muhammad Arabi At-Tabbani


Antara Ulama’-ulama’ Qiraat yang Bermazhab Al-Asy’ari


1) Imam Al-Qari’ Ibn Jazari

2) Imam As-Syatibi r.a.Antara Pemimpin-pemimpin Islam yang Masyhur yang Bermazhab Al-Asy’ari

1) Al-Wazir Malik Shah atau Nizham Al-Mulk (pembuka Madrasah Nizhamiyyah)

2) Sultan Salehuddin Al-AyubiImam Tajuddin As-Subki menyimpulkan hal ini dengan berkata:


هؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة ولله الحمد في العقائد يد واحدة كلهم على رأي أهل السنة والجماعة يدينون الله تعالى بطريق شيخ السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله، لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل الاعتزال، ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم...Maksudnya: “Para ulama’ Hanafiyyah, Syafi’iyyah, Malikiyyah dan sebahagian ulama’ Hanabilah yang mulia, alhamdulillah, dalam masalah aqidah, bersatu dalam pegangan Ahlus-Sunnah wal Jamaah yang beragama (beraqidah) kepada Allah s.w.t. dengan manhaj Sheikhus Sunnah Abu Al-Hasan Al-Asy’ari r.a., yang mana tiada siapa yang terpesong darinya melainkan segelintir pengikut Hanafiyyah dan Syafi’iyyah yang terbabit dengan ahli Muktazilah dan sebahagian Hanabilah yang terbabit dengan ahli Tajsim.
[Mu’id An-Ni’am: 62]Begitu juga dengan kebanyakan para ulama’, tuan guru dan para kiyai di Nusantara dalam segenap bidang ilmu, yang mana mereka berpegang teguh dengan manhaj Al-Asy’ari dalam bidang aqidah.


Malanglah bagi golongan syaz (pinggiran) yang sering mencela golongan As-Sawad Al-A’zhom dan manhaj mereka (aliran arus perdana). Golongan ini lebih senang mencela As-Sawad Al-A’zhom lalu menyembunyikan kesyazan (keterpinggiran) mereka di sebalik lafaz Ghuraba’ dengan mafhum yang salah, sehingga berani mengkritik Al-Asya’irah dan Al-Maturidiyyah bahkan turut mengkritik para ulama’ sufi dan ilmu tasawwuf. Gejala ini tidak lahir melainkan disebabkan kepincangan keilmuan dalam diri mereka sendiri bahkan ianya sekadar mengulangi sejarah golongan-golongan terpinggir yang wujud sebelum mereka pada zaman salaf juga.

Tiada ulasan: