CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

KONGSIKAN

Isnin, 13 Januari 2014

Apakah Contoh Rasulullah SallaLLahu 'alaihi Wasallam dan para sahabat pernah singgah di tempat sejarah peninggalan para Rasul ?

Apakah contoh-contoh Rasulullah sallaLlahu 'alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah sallaLlahu 'alaihi wasallam pernah singgah dan melaksanakan amalan berbentuk ibadah di tempat sejarah peninggalan para Rasul ?

PERTAMA : Hadith Anas bin Malik radiyaLlahu 'anhu

"Dari Anas bin Malik RadiyaLlahu 'anhu bahawa RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam bersabda : "Aku dibawa haiwan lebih besar dari keldai dan lebih kecil dari baghal. Langkahnya sejauh pandangannya. Lalu aku menaikinya. Dan Jibril 'alaihissalam menyertaiku. Lalu aku berangkat. Lalu Jibril berkata "TURUNLAH DAN LAKUKAN SOLAT". Lalu aku melakukannya. Ia berkata : "Tahukah kamu, di mana kamu menunaikan solat?. Kamu menunaikan solat di Thur Sina, tempat Allah berbicara dengan kepada Musa 'alaihissalam." Lalu ia berkata: "Turunlah, lakukanlah solat." Lalu aku turun dan melakukan solat. Ia berkata :"Tahukah kamu, dimana kamu solat ? Kamu solat di Betlehem, tempat Isa 'alaihissalam dilahirkan".

(sunan An Nasa'i (1/221-222); at Thabrani, Musnad al Syamiyyin (1/194) dan Ibnu Asakir Tarikh Dimasyq (65/281). Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam al Ishabah (4/764) : Diriwayatkan oleh al Nasa'i secara marfu' dengan sanad yang bagus dan memiliki penguat dalam riwayat al Baihaqi dari hadithnya Syaddad bin Aus." Al Hafiz Ibnu Kathir berkata dalam al Bidayah wa Al Nihayah (2/66). "Diriwayatkan oleh al Nasa'i dengan sanad yang bagus dari Anas, dan al Baihaqi dengan sanadnya dan menilainya sahih.")

Hadith ini sangat jelas menganjurkan solat di tempat yang mulia dan utama serta anjuran agar meneliti peninggalan jejak para nabi dan orang soleh.

KEDUA : Hadith Abdullah bin Umar radiyaLlahu 'anhu

Dari Muhammad bin Imran al Ansori dari ayahnya berkata : "Abdullah bin Umar radiyaLlahu 'anhu berpaling kepadaku, ketika aku singgah di bawah pohon besar di jalan menuju Mekah. Lalu ia berkata : "Apa yang mendorongmu singgah di bawah pohon besar ini ?" Aku berkata : "Aku ingin berteduh". Ia berkata : "Apakah ada maksud lain?" Aku berkata : "Tidak, aku hanya bermaksud berteduh sahaja" Lalu ibnu Umar berkata "Rasulullah sallaLlahu 'alaihi wasallam bersabda : "Apabila kamu berada antara gua gunung di Mina - dan beliau menunjukkan tangannya ke arah timur, sesungguhnya di sana terdapat lembah yang disebut Surar. Di situ ada pohon, tempat kelahiran tujuh puluh nabi"

(imam Malik, al Muwattha' (1/423); Ahmad, al Musnad (2/138); Sunan an Nasa'i (5/248); Sahih Ibn HIbban (14/137); dan al Baihaqi, al Sunan al Kubra (5/139, 2/417).

Dalam hadith ini, sangat jelas bahawa Rasulullah sallaLlahu 'alaihi wasallam memberi dorongan kepada Ibnu Umar radiyaLlahu 'anhu agar mengunjungi tempat peninggalan para nabi. Sekiranya mengunjungi tempat peninggalan para nabi termasuk bid'ah sesat dan syirik tentu Rasulullah sallaLlahu 'alaihi wasallam tidak akan menganjurkan kepada Ibnu Umar untuk mengunjunginya.

KETIGA : Salamah bin Al Akwa

"Yazid bin abi 'Ubaid berkata : "Aku datang bersama Salamah bin al-Akwa', lalu ia menunaikan solat di samping tiang di sebelah Mushaf. Aku berkata : "Wahai Abu Muslim, aku melihatmu memilih menunaikan solat di samping tiang ini ?" Ia berkata : "Aku melihat Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam memilih solat disampingnya." (Hadith Riwayat al Bukhari [502] dan Muslim [509]

Dalam hadith di atas ini jelas menunjukkan Salamah bin al Akwa' mengerjakan solat di samping tiang, kerana Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam menunaikan solat di tempat tersebut.(Gambar : Ustaz Nazrul Nasir di Kaki Bukit Uhud tempat di mana Rasulullah sallaLlahu 'alaihi wasallam bersandar ketika luka dalam peperangan Uhud)

Tiada ulasan: