CARIAN ILMU DI JOMFAHAM :

KONGSIKAN

Ahad, 24 Februari 2013

Ciri-ciri Peniaga Muslim Bab 1Oleh : Mufti Brunei

(Bahagian Pertama)

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda) Salah satu keperluan masyrakat dalam kehidupan seharian mereka ialah jual-beli, sama ada sebagai pembeli ataupun penjual atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, ada pihak yang menjalankan urus-niaga dan jual-beli sebagai salah satu daripada sumber mata pencarian
mereka dan ini selari dengan kehendak syara‘ yang menuntut agar umatnya mencari rezeki melalui jalan yang halal dan baik. Sebenarnya dalam jual-beli itu terdapat faedah, iaitu membantu orang ramai dengan mewujudkan atau menghadirkan keperluan mereka. Rasulullah  Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda bahawa sebaik-baik sumber mata pencarian atau pendapatan itu ialah dengan berniaga, dan pekerjaan sebagai peniaga itu  merupakan antara pekerjaan yang  terbaik dan mulia.  Selain itu, para sahabat
Radhiallahu ‘anhum turut menjadikan  perniagaan itu sebagai sumber mata pencarian mereka.

Dalam hadits  yang lain  pula menyatakan bahawa  seafdhal-afdhal cara mencari pendapatan atau sumber rezeki antaranya  ialah setiap jual-beli yang  mabrur.

Jual-beli yang  mabrur itu diertikan kepada dua,

1. sama ada jual-beli yang  diterima di sisi Allah Ta‘ala  dan diberikan  ganjaran,

2. atau jual-beli yang diterima oleh syara‘, iaitu jual-beli yang tidak fasid (batal), tiada tipu-daya di dalamnya dan tiada khianat.

Kejujuran Dalam Urusan Jual-Beli

Semua orang maklum bahawa sifat jujur itu sentiasa dituntut dalam semua  perkara dan keadaan, antaranya dalam  urusan  jual-beli.  Rasulullah  Shallallahu ‘alaihi wasallam sendiri merupakan seorang pemuda dan ahli perniagaan yang sangat terkenal dengan kejujurannya sehinggakan kerana kejujuran Baginda itu Baginda dikenali dengan gelaran al-Amin.Peniaga jujur yang mengikut landasan syara‘ bakal memperolehi kedudukan yang tinggi  berdasarkan  hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa‘id sabda  Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam:

Maksudnya: “Pedagang yang jujur lagi  bersifat amanah, (dia) beserta para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada’ (orang-orang yang mati syahid).” (Hadis riwayat at-Tirmidzi)

Namun sesekali perkataan ‘jual-beli’ atau ‘berniaga’ itu dicemari  juga  dengan perkara  yang  negatif.  Perbuatan ini mungkin dilakukan oleh mereka yang tidak mencontohi peribadi  dan  akhlak Rasulullah  Shallallahu ‘alaihi wasallam atau pedagang  yang jujur seperti yang  dimaksudkan dalam hadits di atas. Oleh  yang demikian, syara‘  telah menetapkan garis-pandu dan landasan yang betul untuk dipatuhi dalam urusan jual-beli  terutama sekali terhadap peniaga.

Mengetahui  hukum syarat jual-beli  itu adalah  fardhu ‘ain, kerana dengan mengetahui perkara ini umat Islam  akan  terhindar daripada  melakukan  perkara yang dilarang oleh syara‘. Dalam erti kata yang lain, jika mempelajari perkara rukun dan syarat jual-beli itu diabai-abaikan, maka akibat yang  mungkin berlaku ialah pelanggaran  hukum-hukum Allah Ta‘ala.

Khalifah Umar ibnu Al-Khattab  Radhiallahu ‘anhu pernah berpesan kepada sekalian peniaga muslim, beliau berkata: “Tidak boleh menjual atau membeli di pasar, melainkan orang itu terlebih dahulu mengetahui hukum jual-beli yang telah ditentukan oleh ilmu fiqh. Siapa yang tidak memenuhi syarat ini, dikhuatiri dia akan makan riba sedangkan  dia tiada mengetahuinya”.

Pesanan ini ada kebenarannya kerana, sama ada disedari atau tidak, perkara-perkara yang menyalahi syara‘ dilakukan oleh peniaga-peniaga muslim seperti menipu, bersumpah palsu dan lain-lain, termasuk mengamalkan riba.

Ciri-Ciri Peniaga

Bagaimanakah ciri-ciri peniaga yang jujur atau yang menepati maksud hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam?

Antara  ciri-ciri itu telah disebutkan dalam sebuah hadits daripada Mu‘az bin Jabal  Radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah  Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Maksudnya: “Sesungguhnya sebaik-baik  pendapatan ialah  pendapatan para peniaga, (iaitu) apabila mereka bercakap mereka tidak berbohong, dan jika mereka diamanahkan mereka tidak khianat, dan jika mereka berjanji mereka tidak mungkir, dan jika mereka  membeli mereka tidak mengeji, dan jika mereka menjual mereka tidak  (keterlaluan) memuji, dan jika ada atas mereka hutang mereka tidak menangguh-nangguhkan, dan jika mereka memberi hutang mereka tidak menyusahkan.” (Hadits riwayat al-Baihaqi)


Berikut dibawakan penerangan daripada Kitab Faydh al-Qadir mengenai ciri-ciri peniaga yang menepati maksud hadits di atas, iaitu:

i. ‘Apabila  bercakap mereka tidak berbohong’ ialah apabila  mereka memberitahu atau mengiklankan perihal dan keadaan barang dagangan mereka, mereka tidak menipu mengenai suatu perkara pun pada apa yang mereka katakan kepada pembeli atau pelanggan mereka.

ii. ‘Apabila diamanahkan mereka tidak khianat’, ialah  apabila  mereka (peniaga) diberi kepercayaan mereka tidak berlaku khianat, misalnya jika pembeli, pelanggan dan selain mereka meminta untuk diberitahukan apaapa perkara  umpamanya  mengenai pembelian atau berapa modal  peniagaannya.

iii. ‘Apabila berjanji  mereka tidak mungkir’ ialah  seumpama  pelunasan hutang-hutang perniagaan, mereka tidak mengkhianati atau mengingkarinya dengan senghaja selagi masih mampu dilunaskan.

iv. ‘Apabila membeli mereka tidak mengeji’ ialah mereka tidak mengeji atau mencemuh barangan yang mereka beli. Sebaliknya jika suatu barangan itu dikomen sudah lama, kualitinya kurang memuaskan dan seumpamanya, sedangkan hakikatnya tidak seperti yang dikatakan, pada kebiasaannya tujuannya ialah  agar barangan itu  dijual dengan harga yang lebih rendah.

v. ‘Apabila menjual  barangan  mereka  tidak (keterlaluan) memuji’, iaitu pujian yang tidak membawa kepada penipuan atau berkata dusta.Sebaliknya  jika  suatu barangan itu dipuji secara keterlaluan  antara
tujuannya ialah untuk menarik hati pembeli agar barangan itu laris dibeli atau pembeli tidak merasa keberatan untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi.

Kesimpulan yang dapat diambil  daripada  penerangan di atas  ialah  sumber pendapatan sebagai  peniaga itu adalah sebaik-baik keuntungan  dengan syarat kesemua sifat-sifat peniaga itu dipatuhi. Sebaliknya, jika hilang sesuatu daripada sifat-sifat itu, maka keuntungan  atau pendapatan  sebagai  peniaga itu menjadi seburuk-buruk  pendapatan. Perkara inilah yang perlu  diambil perhatian dan dijauhi oleh para peniaga pada masa kini.

vi. ‘Apabila berhutang mereka tidak menangguh-nangguhkan’ ialah tidak melewatkan atau melengah-lengahkan pembayaran hutang-piutang mereka kepada pemiliknya (pemiutang).

vii. ‘Apabila memberi  hutang  kepada orang lain,  sedangkan  hutang itu dilunaskan, mereka (peniaga) itu bertimbang rasa, tidak berlaku keras atau  menyusahkan.

Maka inilah  sifat dan  akhlak orang-orang  yang menjaga  batas-batas yang digariskan Allah Ta‘ala. Orang  yang menjaga batas-batas Allah Ta‘ala itu ialah orang-orang yang Allah telah  ikatkan perjanjian taat setia kepada mereka dan telah  dihadiahkan syurga sebagai  ganti  kepada  jiwa/diri mereka.  Bagaimanapun  kesemua ini  tidak akan mampu untuk  ditunaikan melainkan  bagi  mereka  yang  teguh  dan yakin  bahawa  tetap ada penjamin rezeki dalam  urusan pemberian  rezeki. Mereka ini adalah  orang-orang yang sempurna rasa takutnya, yang tenang jiwanya dan dijauhkan hatinya  daripada  perasaan kecintaan  (tamak  mendapatkan) mata pencarian tanpa mengira dengan cara apa dan bagaimana sekalipun. Mereka yang memiliki sifat dan  akhlak ini juga  layak  dikatakan sebagai ‘bertaqwa’ sesuai dengan sebahagian ayat kedua dan ketiga dari surah at-Talaqfirman Allah Ta‘ala:


Tafsirnya: “… dan sesiapa yang bertaqwa kepada  Allah (dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya), nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkanya). Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya …”

(Surah at-Talaq: 2-3)

Akibat Dan Balasan Perbuatan Memperdaya

Sekalipun terdapat undang-undang yang mencegah penipuan dalam urusan jual-beli, namun sesekali masih kedengaran kejadian demikian berlaku. Dari segi syara‘, perbuatan menipu, memperdaya, menyembunyikan ‘aib atau kekurangan barangan, curang dalam sukatan dan timbangan adalah perbuatan derhaka dan mengakibatkan dosa.

Perbuatan sedemikian hendaklah dijauhi oleh orang Islam supaya berkat dan selesa hidup seseorang
itu pada dirinya, ahli rumahnya, anak-anaknya dan lainnya. Rasulullah  Shallallahu ‘alaihi wasallam memberi peringatan kepada peniaga-peniaga dalam sabda Baginda:


Maksudnya: “Sesungguhnya para peniaga adalah orang-orang yang melakukan dosa. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, tidakkah Allah telah menghalalkan jual beli?” Rasulullah menjawab: “Ya betul! Akan tetapi mereka bercakap namun mereka juga berbohong, dan mereka bersumpah akibatnya mereka juga berdosa”. (Hadis riwayat Ahmad)

bersambung

Sumber : http://www.mufti.gov.bn/irsyad/pelita/2012/bil32_bhg1.pdf

Tiada ulasan: